Category Archives: Sporočila za javnost

Uspešno izvedena Projektna tržnica ob Dnevu evropskega sodelovanja 2012

Maribor, 21. 9. 2012 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT danes širom Evrope poteka Dan evropskega sodelovanja. V okviru dogodkov, ki jih povezuje slogan Skupne meje nas zbližujejo, se predstavljajo programi čezmejnega sodelovanja. V Sloveniji je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je Organ upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško za programsko obdobje 2007-2013, na Trgu Leona Štuklja v Mariboru organiziralo Projektno tržnico. Predstavili so se vsi trije programi čezmejnega sodelovanja in posamezni projekti, ki se izvajajo v njihovem okviru. S pomočjo evropskih sredstev so Slovenija, Hrvaška in Madžarska leta 2004 oblikovale trilateralni program čezmejnega sodelovanja, da bi se bolje pripravile na posledice širitve in da bi okrepile meddržavne odnose. Program je zagotovil podlago za razvoj in izvajanje skupnih razvojnih projektov na področju gospodarske in socialne kohezije, razvoja človeških virov in trajnostnega razvoja. S tem je utrl pot novima programa čezmejnega sodelovanja Slovenije s Hrvaško in Madžarsko v aktualnem programskem obdobju 2007-2013. Slovenija uspešno nadaljuje čezmejno sodelovanje z Avstrijo v programskem obdobju 2000-2006 tudi danes. Na osnovi dobrih meddržavnih odnosov med obema v program vključenima državama, so se razvili številni bilateralni projekti, katerih rezultati so vidni na obeh straneh meje. Projekti, ki nastajajo v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 krepijo poznavanje obmejnih regij ter prispevajo k čezmejnemu povezovanju in sodelovanju na področjih konkurenčnosti, znanja in gospodarskega sodelovanja ter trajnostnega razvoja. Kot je na Projektni tržnici dejal slavnostni govornik, Marko Drofenik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje na MGRT, je bilo v okviru dosedanjega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in sosednjimi državami izvedenih veliko dobrih in uspešnih projektov (projekti s področja spodbujanja gospodarstva in razvoja ter krepitve malih in srednje velikih podjetij, njihovega povezovanja in skupnega nastopanja na trgih, projekti, ki spodbujajo kulturne izmenjave in dogodke, regionalni razvoj, upravljanje z naravnimi viri, socialni in kulturni razvoj, se ukvarjajo z okoljem in energijo ter sodelovanjem med institucijami kot so npr. zdravstvene službe in gasilska združenja, turistični projekti, katerih cilj je oblikovanje skupnih čezmejnih turističnih destinacij). Povedal je, da sta bila v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija v aktualnem programskem obdobju objavljena dva skupna javna razpisa, v okviru katerih je bilo odobrenih 69 projektov v skupni vrednosti 62.587.641,73 evrov (99,2 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev). Dva javna razpisa sta bila prav tako objavljena v okviru operativnega programa Slovenija-Madžarska, kjer je bilo odobrenih 40 projektov v skupni vrednosti 29.131.640,66 evrov (99,50 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev). 45 projektov v skupni vrednosti 26.044.074,90 evrov (67,8 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev) pa je bilo odobrenih v okviru operativnega programa Slovenija-Hrvaška, kjer so bili doslej objavljeni trije javni razpisi. Na zadnji, tretji razpis v okviru katerega je bilo razpisanih 10.817.946 evrov IPA sredstev, je MGRT prejelo 227 projektnih vlog, ki so trenutno v ocenjevanju administrativne ustreznosti in upravičenosti. Sicer pa je v. d. generalnega direktorja na MGRT Marko Drofenik poudaril, da se v Sloveniji zavedamo pomembnosti gospodarskega in političnega sodelovanja sosednjih držav in hkrati pomembnosti skladnega razvoja regij. »Na podlagi spodbujanja skladnega in predvsem trajnostnega regionalnega razvoja, konkurenčnosti in znanja ter gospodarskega sodelovanja na programskem območju, se na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri sodelovanju s čezmejnimi partnerji trudimo zagotavljati pogoje in dati možnost potencialnim prijaviteljem, da z določeno finančno podporo uresničijo svoje projekte in s tem pripomorejo k razvoju regij in uresničitvi ciljev posameznega programa«. Več informacij čezmejnem sodelovanju vam je na voljo na spletnih straneh: www.mgrt.gov.si www.si-at.eu, www.si-hu.eu/si2, www.si-hr.eu. Galerija slik

Odobritev projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska

Lenti, 25. januar 2012 – V Lentiju na Madžarskem na 6. seji je zasedal Skupni nadzorni odbor za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2007-2013, katerega organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Skupni nadzorni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav – Slovenije in Madžarske ter predstavnika Evropske komisije, je pogojno odobril tri projekte, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 3. marca 2011 na 5. seji je Skupni nadzorni odbor Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska pogojno odobril dvaindvajset projektov. Na podlagi sklepa Skupnega nadzornega odbora del sredstev ni bil razdeljen in so bili neizbrani projekti uvrščeni na rezervno lestvico. Prav tako je Skupni nadzorni odbor na tej seji sklenil, da se lahko preostala sredstva dodelijo projektom, ki jih pripravita državi članici in jih predložita v skladu s poslovnikom Skupnega nadzornega odbora v direktno potrditev (tako imenovani »strateški« projekti). Rok za oddajo »strateških« projektov je bil 31. oktober 2011. Do tega datuma so na naslov Skupnega tehničnega sekretariata OP SI-HU prispele tri vloge. V okviru 6. seje Skupnega nadzornega odbor se je razpravljalo tako o prejetih »strateških« projektih, kot o projektih na rezervni lestvici. Na podlagi ocen kvalitete projektov, višine preostalih ESRR sredstev ter doprinosa projektov k izpolnjevanju ciljev Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je Skupni nadzorni odbor pogojno potrdil tri projekte. Pogojno potrjena sta tako bila dva »strateška« projekta in en projekt iz rezervne lestvice. Projekti bodo upravičeni do sofinanciranja v primeru, da bodo izpolnili vse predpisane pogoje, ki so jih postavili člani Skupnega nadzornega odbora na podlagi predloga ocenjevalcev. Z odobritvijo treh projektov je Skupni nadzorni odbor OP SI-HU razdelili vsa razpoložljiva sredstva Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 za omenjeno obdobje.

Podpis pogodb o sofinanciranju za projekte, odobrene v okviru 1. javnega razpisa

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki jo vodi ministrica mag. Zlata Ploštajner, je kot organ upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 danes organizirala slavnostni podpis prvih pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru 1. javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2007-2013. Slavnostnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki organa upravljanja, programski partnerji in predstavniki vodilnih oziroma projektnih partnerjev. Za obdobju 2007-2013 nam je bila dodeljena vloga Organa upravljanja za program čezmejnega sodelovanja z Madžarsko. Za nas je to pomenilo priznanje dosedanjega dela, kot tudi izjemno odgovornost za uspešno izvajanje programa. SVLR je v letu 2008 objavila 1. javni razpis za sofinanciranje projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 14.000.000,00 evrov, in sicer za sofinanciranje dejavnosti dveh prednostnih nalog. Prva prednostna naloga se vsebinsko nanaša na povečanje privlačnosti območja sodelovanja (razvoj skupnih turistični destinacij, ohranjanje in razvoj kulture, izboljšanje čezmejnih prometnih povezav), druga prednostna naloga pa na spodbujanje trajnostnega razvoja (sodelovanje na področju regionalnega razvoja, preventivno zdravstveno varstvo, varstvo in upravljanje z okoljem ter učinkovita raba energije). Iz programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer delež sofinanciranja Evropske unije iz sredstev ESRR ne sme presegati 85 % javnega financiranja. Do razpisanih sredstev iz 1. javnega razpisa so bile v Sloveniji upravičene pomurska in podravska statistična regija, na Madžarskem pa županji Vas in Zala. Odločitev o odobritvi projektov je na redni seji, 6. in 7. maja 2009, sprejel Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Skupni nadzorni odbor je za sofinanciranje odobril 20 projektov z navedbo dodatnih pogojev, od katerih jih 10 spada v zgoraj navedeno prvo prednostno nalogo, 10 pa v drugo prednostno nalogo. Podatki, povezani s programom so vam na voljo na spletni strani programa, www.si-hu.eu/si2, na povezavi http://www.si-hu.eu/si2/start_sl/.

Konferenca o čezmejnem sodelovanju Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije

Celje, 16. september 2009 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) sta 16. 9. 2009, v okviru Mednarodnega obrtnega sejma pripravili Konferenco o čezmejnem sodelovanju Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije, ki sta se je udeležila tudi državna sekretarka v SVLR ga. Meta Vesel Valentinčič in generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny.

Sporočilo za javnost

Objava prilog za pogojno izbrane projekte na 1. javnem razpisu OP SI-HU 2007-2013

V okviru 1. javnega razpisa za Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 je Skupni nadzorni odbor pogojno odobril projekte. Dokumenti, ki jih je treba izpolniti in poslati Skupnemu tehničnemu sekretariatu SI-HU 2007-2013 v predvidenem roku, so navedeni v nadaljevanju: – Obrazec za državne pomoči, – Prijavnico – del B, – Izjavo madžarskih projektnih partnerjev o prejetih sredstvih po pravilu »de minimis«.