Jóváhagyott projektek

22

Jóváhagyott projektek

1. Priotitás – Zöld határrégió

Projekt címe: Kockázatok csökkentése a Szlovánia és Magyarország közötti interoperabilitás fejlesztésével a katasztrófa-készenlét javításáért – II.

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  498.527,68 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.1 – 2026.06.30.

Projektpartnerek: Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség, Budapesti Tűzoltó Szövetség, Zala Megyei Tűzoltó Szövetség, GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Univerza v Mariboru, Javni zavod Gasilska brigada Maribor, NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET

A RISKHUB II. Kockázatok csökkentése a Szlovénia és Magyarország közötti interoperabilitás fejlesztésével  a katasztrófa-készenlét javításáért projekt célja a katasztrófákra való felkészülés és a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokra adott válaszadóképesség megerősítése a magyar-szlovén határ menti településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti együttműködés javításával és fenntartható, harmonizált felkészülési program biztosításával.

A határon átnyúló együttműködés elengedhetetlen a projekt célok elérése érdekében, mivel a katasztrófák és a klímaváltozás hatásai nem ismernek országhatárokat. Az ilyen jellegű kihívásokkal való szembenézéshez és kezeléséhez a határ menti településeknek és az önkéntes tűzoltó egyesületeknek hatékonyan kell együttműködniük és együttesen kell fellépniük. A RISKHUB II. projekt lehetővé teszi a legjobb gyakorlatok megosztását, a tapasztalatok és ismeretek cseréjét, valamint a közös stratégiák kidolgozását és végrehajtását a hatékonyabb kockázatkezelés érdekében. Az együttműködés a határ mindkét oldalán élő emberek biztonságát szolgálja, és segíti a határ menti térségek fenntartható fejlődését. 

A stratégiai tervezés biztosítja, hogy a projekt hosszú távú célokat érjen el, amelyek lehetővé teszik a határ menti települések számára a fenntartható fejlődést és az hatékonyabb vészhelyzeti felkészülést. A magyar és szlovén nonprofit mentőszervezetek együttműködésének és hatékonyságának növeléséről szóló tanulmány segítséget nyújt a projekt szakmai alapjainak kidolgozásában és az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti együttműködés és hatékonyság növelésére irányuló konkrét javaslatok kidolgozásában. A tanulmány segíti az önkéntes tűzoltó egyesületek és más résztvevők közötti kommunikációt, a különböző felkészülési programok és gyakorlatok harmonizációját, valamint a hatékonyabb és eredményesebb együttműködést.

Az akadémiai szektor bevonása nagy jelentőséggel bír, mert a kutatók és szakértők hozzáadott értéket jelentenek a projekt tervezéséhez és végrehajtásához. Az akadémikusoknak a legfrissebb tudományos eredményeiket és technológiáikat adják át az önkéntes tűzoltó egyesületeknek, hogy segítsék őket a katasztrófák hatékonyabb kezelésében és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.

A kapacitásfejlesztés elengedhetetlen a fejlődés eléréséhez. Ennek részeként e-learning és mobil-applikáció fejlesztése, valamint speciális eszközök beszerzése történik meg. Az e-learning fejlesztése lehetővé teszi a projekt résztvevőinek a fenntartható, harmonizált felkészülési programok kidolgozását és azok hatékony végrehajtását, így segítve elő a hatékonyabb és erősebb vészhelyzeti válaszképességet a határ menti térségekben. Az eseménykezelő mobil alkalmazás hozzájárul a projekt sikereihez a hatékonyabb és gyorsabb kommunikáció, a vészhelyzeti helyzetek kezelése és a hatékonyabb együttműködés révén. Az alkalmazás használata lehetővé teszi a projekt résztvevőinek az erőforrások hatékonyabb felhasználását, amely hozzájárul a határ menti térségek vészhelyzeti felkészülésének és klímaváltozási kockázatok kezelésének javításához.

A speciális utánfutók, amelyek tűzoltó- és mentőeszközökkel, valamint árvízvédelmi eszközökkel van felszerelve, jelentős hozzájárulást tesznek a projekt sikereihez, mivel rugalmas és mobil megoldást kínálnak a vészhelyzetek kezelésére, mivel a jármű könnyen mozgatható és gyorsan elérhető a határ menti térségekben. Ez lehetővé teszi a hatékonyabb és gyorsabb reakciót a katasztrófákra, ami kulcsfontosságú a vészhelyzetek kezelésében és a kockázatok csökkentésében.

A felkészülés színvonalának és a beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében harmonizált felkészülési program bevezetése történik meg, képzők képzése rendszerű tréniningek és közös gyakorlatok megvalósításával. A projekt operatív szintjén ez az együttműködés a hatékonyabb és harmonizált tűzoltó-mentő erők kialakításához és az együttműködés javításához vezet, ami a hatékonyabb és erősebb vészhelyzeti válaszképességet eredményezi.

A közösség fejlesztés és tájékoztatás lehetővé teszi a projekt eredményeinek és előrelépéseinek kommunikálását a helyi közösségek felé, és segíti az önkéntes tűzoltó egyesületek és más résztvevők és az önkormányzatok közötti kapcsolatokat. Ezenkívül lehetővé teszi az önkéntesek toborzását és bevonását a projektbe, ami hozzájárul a projekt hatékonyságához és sikerességéhez.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00008)

2. Prioritás – Fenntartható turizmuson alapuló inkluzív határrégió

Projekt címe: “El nem mondott történetek” – Zarándoklatok a magyar-szlovén határvidéken

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  198.169,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.1 – 2026.06.30.

Projektpartnerek: Muraba Európai Területi Társulás, Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Občina Lendava

A projekt célja a határtérségi zarándokturizmus szerepének erősítése, zarándokhelyszínek felmérése és összekapcsolása, új zarándokútvonal kialakítása. Célunk, hogy az egyre növekvő, de a térségben az adottságokhoz képest még nem kellő hangsúllyal jelen lévő turisztikai ág, a vallásturizmus fejlesztése megvalósuljon.

Új turisztikai termékünket a zarándok útvonalakat két térségi jelentőségű történelmi személy, a Szombathelyi Egyházmegye egykori papja Boldog Brenner János atya, rábakethelyi (Szentgotthárd) káplán, illetve Halász Dániel, Ljutomer, majd Alsólendva, végül Velika Polana káplánja tragikus élettörténetének feldolgozásával kívánjuk összekötni. A határmenti térségben végzett munkájuk, példaértékű életútjaik és azok párhuzamosságai alkalmasak a mögöttes történelmi korszak helyi eseményeinek bemutatására és feldolgozására, segítve ezzel a szellemi, történelmi örökség életben tartását a határrégióban. Megoldásokat dolgozunk ki annak érdekében, hogy a kulturális és szellemi örökség jobban beépüljön a minőségi turisztikai látványosságok közé. A mártírok életét egy kutatás keretében feldolgozzuk, határmenti digitális leltár kerül felállításra a helyszínek, történelmi emlékek, térségi zarándokútvonalak vonatkozásában. A kutatás és helyzetfelmérés eredményeit pedig egy vándorkiállítás keretében bemutatjuk a helyi közösségeknek, növelve ezzel a két személy (és történelmi koruk) kölcsönös ismertségét is a határrégióban.

A projekt kiemelt figyelmet fordít a fiatal korosztály bevonására, kapcsolódásaik erősítésére a határrégió közelmúltbeli történelmével két térségi jelentőségű személy, mártír példáján keresztül, akiknek élettörténete, példája kiemelten alkalmas ezeknek a kapcsolódási pontoknak a felderítésére, konkrét történetek elmesélésével. A különböző fiatal korosztályok számára külön munkacsomagban tábor, kreatív foglalkozássorozat, rajzpályázat kerül megvalósításra. A kommunikáció a projekt fontos eleme, legfontosabb célcsoportjai a zarándokok, zarándokturizmus szervezők, egyházak, térségi turisztikai szolgáltatók és a helyi lakosság. Kommunikációs tevékenységek a projekt minden eleméhez kapcsolódóan megjelennek, kiemelten konferenciaszervezés, intenzív közösségi média használat, promóciós tárgyak, sajtó bevonása stb. tartoznak ide.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00012)

Projekt címe: Innovatív kerékpáros desztinációs modell kialakítása a szlovén-magyar határtérségben

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  459.251,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.01. – 2026.12.31.

Projektpartnerek: Zala Vármegye Önkormányzata, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 

Az előző programozási időszakban az IronCurtainCycling projekt révén a SI-HU határvidék felkerült az EuroVelo kerékpáros útvonalak térképére. A projektpartnerek ezt az útvonalfejlesztés lehető legjobb gyakorlatai alapján tették – az EV13 Vasfüggöny útvonalat kitáblázták, a hiányzó infrastrukturális elemeket megépítették, olyan attrakciókat alakítottak ki, melyek felértékelik a vasfüggöny időszak kulturális örökségét. Azonosították az útvonal mentén található szolgáltatókat is, akik ezt követően képzésben részesültek a kerékpárosbarát szolgáltatásokról. Az ICC projekt partnerségére és tapasztalataira építve az “Innovatív kerékpáros desztinációs modell kialakítása” c. projekt (ICDM) célja egy új és innovatív desztinációs menedzsment modell létrehozása, hiszen sem Szlovéniában, sem Magyarországon nem volt még példa hasonló modell kialakítására és működtetésére nemzeti vagy regionális szinten. A közös részvételen alapuló modell a helyi szolgáltatók, a meglévő turisztikai koordinátorok és más, a látnivalókat működtető és szolgáltatásokat nyújtó kulcsszereplők együttműködésére fog épülni. Ez lehetővé teszi a határon átnyúló desztináció fenntartható módon történő kezelését, és a kulcsfontosságú tevékenységek folytatását a projekt befejezése után is.

Az ICC projekt végrehajtásával párhuzamosan az Amazing AoE projekt (DTP Program), amely a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum (5 országos UNESCO Bioszféra Rezervátum) természeti és kulturális értékeit népszerűsíti, innovatív megoldásokat vezetett be a turisztikai marketing és a desztináció menedzsment területén. Mindkét útvonal (Amazing AoE és ICC) összeköti a határvidéket a távolsági kerékpáros útvonalakkal és a transzeurópai hálózattal; a Vasfüggöny útvonal észak-déli irányban, az Amazing AoE kelet-nyugati irányban. A projekt célja, hogy ezt az új, már kipróbált módszert a szlovén-magyar határtérségre is átültesse és adaptálja. Az Amazing AoE projektben használt és bevált módszert egy új, határon átnyúló turisztikai termék kifejlesztése során fogják átvenni és adaptálni, figyelembe véve a határvidék sajátosságait, természeti és kulturális értékeit, különös hangsúlyt fektetve a “spiritualitásra”.

A SI-HU Interreg 2021-27 programban meghatározott közös kihívásokra válaszul, a meglévő kezdeményezések közötti szinergiák kihasználása érdekében, új, határon átnyúló turisztikai kínálati elemek kerülnek kidolgozásra a meglévők összekapcsolása és koordinálása mellett, valamint kevésbé látogatott vidéki területek és azok érdekelt feleinek bevonása valósul meg a kerékpáros turizmusba. Amellett, hogy a modell összekapcsolja a vidéki, kevésbé ismert vonzerőket a népszerű turisztikai mágnesekkel, valamint feléjük irányuló kereslettel, a projekt célja egy közös modell létrehozása a kerékpáros turizmus számára a térségben, valamint egy új, tematikus kerékpáros termék kifejlesztése, amely felértékeli a közös kulturális és természeti örökséget, figyelembe véve a különleges igényű célcsoportokat is. A modell magában foglalja a hatékony közös desztinációmenedzsment fontos elemeit pl. a közös márkaépítés, a minőségirányítás, a kapacitásépítés, az útvonalak karbantartása, a közös promóció stb. az eddig szerzett tapasztalatok és már kidolgozott megoldások alkalmazásával.

A SI-HU határ menti térségben még nem volt példa azon törekvésre, miszerint közös megoldásokat találjanak a turisztikai célpontok (beleértve a kerékpáros útvonalakat is) hozzáférhetőségének kihívására a fogyatékkal élők vonatkozásában. Ennek oka a tudatosság hiánya, de a rendelkezésre álló tanúsítási módszerek hiánya is. A projekt célja az akadálymentesítésre vonatkozó európai tanúsítási szabvány bevezetése a desztinációba.

Emellett a térség olyan jelentős kulturális tőkével (Vas és Zala vármegye és Podravje és Pomurje régió épített és szellemi öröksége, régészeti lelőhelyek, szlovén folklór, magyar költők stb.) és tájképi értékkel rendelkezik, amelyeket a meglévő kínálat nem hasznosít, különösen a kevésbé látogatott területeken. A projekt célja egy tematikus kerékpáros termék létrehozása, amely ezeket az értékeket használja ki. Az egyik téma, amelyben a terület rendkívül gazdag, és amely a tartalom- és márkafejlesztés kulcstémája és alapja lehet, a spiritualitás – ideértve a vallásokhoz kötődő kulturális örökséget, hagyományokat, legendákat, kultúrtájakat, régészeti és azon művészeti értékeket, amelyek a természet és az ember történelmi együttélését képviselik.

Fő eredmények:

– a modell és promóciós stratégia kidolgozása: helyi és regionális szereplők, utazásszervezők, turisztikai irodák, helyi közösségek számára előnyös

– a turisztikai szolgáltatók képzése, mentorálása a helyi élmények elmesélésével szolgáltatásokba való integrálásával, a marketing/digitális készségekkel kapcsolatban

– kerékpáros termék létrehozása a meglévő kínálati elemekkel kombinálva: célcsoport a helyi közösség és a turisták.

– kerékpárosbarát, zöld és akadálymentes minősítési szabvány létrehozása a helyi és regionális szereplők részére

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00022)

Projekt címe: EXPlore & EXPerience Castles: a kulturális örökség színpadra állítása és integrálása a határokon átnyúló innovatív turisztikai élményekbe

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 251.657,50 EUR

Projekt időtartama: 2024.07.01. – 2026.12.31.

Projektpartnerek: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 

A Vas Vármegyei története szorosan kapcsolódik a muravidéki várak történetéhez. Az EXP Castles projekt alapja az a tény, hogy a határon átnyúló régió gazdag közös történelmi értékekben és kulturális örökségben, valamint hogy a kastélyok között fontos történelmi kapcsolatok és a határon átnyúló együttműködés kiaknázatlan lehetőségei vannak. Az érintett várak többsége a múltban valamilyen módon kapcsolatban állt egymással. Vagy ugyanazon nemesi család tulajdonában voltak, vagy ugyanazon védelmi lánc részei voltak, vagy kereskedtek egymással. A projekt révén feltárjuk és helyreállítjuk ezeket a kapcsolatokat, amelyek talán már kissé feledésbe merültek, de a közös turisztikai kínálat és a jövőre vonatkozó közös fenntartható stratégia lesz az összekötő elem.

A kulturális örökség mindkét ország tur. kínálatának fontos részét képezi. Ezek változatos és innovatív integrálása egy régió vagy ország tur. kínálatába elősegíti az örökség aktív használatát és javítja a társadalom hozzáállását az örökség holisztikus megőrzéséhez. Mivel a kastélyok már önmagukban is mágnesnek számítanak, és sok látogatót vonzanak a régióba, a projekt a kínálatot összekapcsolja és továbbfejleszti a kevésbé ismert vidéki területek és a helyi tur. szolgáltatók bevonásával, így a turistáknak vonzó és integrált, határokon átnyúló turisztikai élményt kínál.A projekt célja  még a kastélyok kínálatának bővítése, korszerűsítése és integrálása, valamint a közös tur. termék és a közös promóció révén a nagyobb láthatóság és a jobb turisztikai pozícionálás elősegítése.

A fő hangsúly egy közös tur. termék, az EXP Castles kifejlesztésén és népszerűsítésén van, amely vonzó turisztikai élményeket fog tartalmazni. Az új EXP Castles turisztikai termék tovább fogja gazdagítani a határon átnyúló régió turisztikai kínálatát, és pozitív hatással lesz annak gazdasági fejlődésére. A projekt célja, hogy a látogatók fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb szezonális és helyi eloszlását célozza meg egy közös látogatóorientációs koncepció révén. Célja, hogy a látogatókat a várak és kastélyok közelében található, kevésbé ismert, természeti és kulturális értékekkel rendelkező, látogatásra érdemes vidéki helyszínekre irányítsa, és a helyi szolgáltatókat bevonja a kínálatba. A projekt együttműködés és a projekttevékenységek révén a határokon átnyúló turisztikai kínálat javítását a kevésbé ismert területeken található látnivalók bevonásával, a kulturális örökség fontosságának, értékének és további fejlesztésének tudatosításával, a különböző, határokon átnyúló jelentőségű turisztikai ajánlatok integrálásával és a turisztikai látványosságok elérhetőségének javításával fogják elősegíteni. A látogatók áramlásának jobb irányítását szolgáló, kritériumok és modellek alapján a látogatók fenntartható és kiegyensúlyozott elosztását célzó kísérleti modell kerül kidolgozásra és tesztelésre, amely két kísérleti intézkedést tartalmaz a látogatók helyi és szezonalitás szempontjából fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb elosztására: a Castle EXPlore – a játékosításon alapuló turisztikai élmény és a (extra)szezonális eseményeken alapuló Castle EXPerience. Ily módon a projekt célja, hogy a határon átnyúló régió, felfedezése és megismerése élményszerű és tapasztalati úton történjen.

A projekt célja továbbá, hogy a kialakított kastélyhálózatot elhelyezze az európai térképen, és növelje láthatóságukat. A cél az EXP Castles projekt hálózatában szereplő kastélyok összekapcsolása, illetve integrálása a határon átnyúló Kastélyút hálózatba, amely jelenleg szlovén, osztrák és horvát kastélyokat köt össze, így egy egyedülálló, kulturális és történelmi jelentőségű, európai kulturális útvonalat hozva létre. Ez utóbbit a projekt vagy az Európa Tanács Kulturális Útvonal címére, az Europa Nostra-díjra, vagy az Europa Nostra-hálózatba való felvételre irányuló pályázat előkészítésével, vagy más hasonló módon igyekszik elérni.

Az EXP Castles projekt a hálózatépítésre, az együttműködésre, a promócióra, a tájékoztatásra és a figyelemfelkeltésre épül. A határon átnyúló régió lakosai és látogatói tájékoztatást kapnak az EXP Castles új tur. kínálatáról, tudatosítják a közös kulturális örökség értékét és fontosságát, és fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb módon irányítják őket. A helyi, regionális és nemzeti hatóságok, az érdekelt szakemberek, vállalkozások és más érdekeltek tájékoztatást kapnak a kulturális örökség turisztikai célú hasznosításának módjairól és megközelítéseiről, tudatosítják a közös kulturális örökség értékét és fontosságát, és ösztönzik őket a határokon átnyúló kapcsolatok és hálózatok kialakítására.

A fenntartható együttműködés közös kritériumai és a jövőre vonatkozó közös stratégia biztosítja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát és más hasonló kezdeményezésekre való átvihetőségét. A várak, kastélyok és más történelmi erődítmények a múlt élő tanúi. Az EXP Castles projekt a SLO és HU közötti határ menti térség közös múltjának alapjaira épít, hogy közös hidakat építsen a jövő felé.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00015)

3. Prioritás – Együttműködő határrégió / Az együttműködés jobb irányítása

Projekt címe: Képesség- és készségalapú szakmaválasztás

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 325.906,10 EUR

Projekt időtartama: 2023.10.01. – 2025.09.30.

Projektpartnerek: Pomurska gospodarska zbornica, Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, Razvojni center Murska Sobota

A Right Skills 4U projekt tekinthető a  Right Profession I. és II., valamint a Dual Transfer projektek továbbvitelének, azonban mégis más kihívásokra fókuszál, mint a korábbi projektjeink. A szakképzés témája, a projektpartnerek kiváló együttműködése, továbbá az elvégzett tevékenységek és eredmények sikerét bizonyítja az is, hogy a Dual Transfer projekt 2022-ben elnyerte az Európai Bizottság különdíját a Fiatalok Európai Éve-hez kapcsolódó Interreg Slam versenyen.

Ahogy a világ, a társadalom és ezáltal a fiatalság változik, úgy kell a szakképzési rendszereknek is idomulnia a diákokhoz mind Magyarországon, mind Szlovéniában. A kamaráknak és egyéb intézményeknek fontos koordinátori szerepe van a szakképzésben, így jelenleg számukra a legnagyobb kihívás a fiatalok „elérése”, megszólítása, hogy ne csak hallják, hanem meghallják, amit nekik szánunk. 2023-at a Készségek Európai Évévé nyilvánította az Európai Bizottság, mellyel maximálisan alátámasztotta projektünk tematikáját. Célunk, hogy a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényeket is figyelembe véve a megfelelő irányba tereljük fiataljainkat, ráirányítsuk figyelmüket saját képességeikre, készségeikre, amelyek a szakmaválasztásuk során döntő szerepet kell, hogy kapjanak. Hosszú távú célunk, hogy csökkentsük a munkanélküliséget és a megfelelő kompetenciák erősítésével, kiaknázásával növeljük a szlovén és magyar KKV-k versenyképességét, és hozzájáruljunk a fenntartható növekedéshez.

Az Európai Bizottság a készségfejlesztést helyezte az uniós szakpolitikai menetrend középpontjába, melyben célul tűzte ki a meglévő készségek fejlesztésének és az új készségek elsajátításának támogatását, valamint az emberek készségeibe való állami és magánberuházásokat. Terveink között szerepel a Graz-i Talentcenter meglátogatása és tesztelése, és egy, a szlovén-magyar határrégióban létrehozandó, hasonló központ létjogosultságának vizsgálata. A projektben készülő megalapozó stratégia fogja bemutatni ennek a pályaorientációs intézménynek az indokoltságát. A stratégia feltételezett pozitív eredményét a döntéshozók figyelmébe ajánljuk és támogatjuk egy közös, szlovén-magyar, szakmailag megalapozott pályaorientációs központ létrehozását. Fontos, hogy a készségek relevánsak legyenek a munkaerő-piaci igények szempontjából, ennek elérésében együttműködünk a vállalkozásokkal is. A munkaerőben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása szükségessé teszi a képzés és a szakképzés fejlesztésébe való fokozottabb, hatékonyabb és inkluzívabb beruházásokat.

A Right Skills 4U projektbe betervezett tevékenységekkel szeretnénk továbbá irányt mutatni az érintett szervezetek számára a fiatalokkal való hatékony kommunikáció megalapozására, erősítésére, valamint támogatni kívánjuk a fiatalok készségeinek és képességeinek megfelelő szakmaválasztását. Cselekvési tervet készítünk szakemberek bevonásával, hogy rávilágítsunk azokra a kommunikációs formákra, amellyel a fiatal generációt meg lehet szólítani. A releváns információk hatékony átadása mellett kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy különböző projektbeli tevékenységeink segítségével ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a képességeiknek, készségeiknek megfelelő szakmaválasztásra, hiszen ez alapozza meg a szakmai előrejutásukat és kiegyensúlyozott jövőjüket.

Tevékenységeinket újszerű, innovatív módon kívánjuk elérni, felhasználva a digitális lehetőségek adta erőforrásokat, új megközelítésbe helyezve a fiatalok elérésének módját, illetve a velük való kommunikáció formáit. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a zöld és digitális átálláshoz elengedhetetlen készségekre, hiszen a vállalkozásoknak ilyen munkaerőre van szükségük.

Projektünk eredményeként tovább erősítjük a projektpartnerek intézményeinek szakmai együttműködését, az együtt gondolkodást és a szlovén-magyar határrégióban felmerülő problémák közös kezelését, megoldási lehetőségek feltérképezését.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00006)

Projekt címe: A körforgásos gazdaság elveinek és intézkedéseinek a muravidéki és Vas megyei helyi élelmiszertermelők termelési folyamataiba történő bevezetését támogató környezet létrehozása

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  278.374,00 EUR

Projekt időtartama: 2023.12.01 – 2025.11.30.

Projektpartnerek: Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Razvojni center Murska Sobota, Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft, Center za razvoj trajnostne družbe z.o.o.

Muravidék és Vas megye élelmiszertermelő- és feldolgozó ágazatának átlagon felüli szintje és intenzitása kihívást és lehetőséget jelentenek arra, hogy mindkét régióban innovatív megközelítésekkel azonosítsuk a potenciális lehetőségeket, és az élelmiszeripari ágazatba történő körforgásos termelési modellek bevezetése érdekében kísérleti és bemutató intézkedéseket hajtsunk végre. Ezzel mindkét régióban hozzájárulunk az elsődleges nyersanyagok jobb felhasználásához. A tudatosság növelésével, a tájékoztatással, a tanácsadással, a kompetencia erősítésével és a jó gyakorlatok átadásával pedig hozzájárulunk a körforgásos gazdaság elveinek fokozott érvényesítéséhez, és egyben ösztönözzük a fenntartható fogyasztói szokásokat. Mindkét régióban a fő hiányosságot a szereplők – mind az élelmiszertermelők, mind a támogató környezet – alacsony kompetenciája és a körforgásos gazdaság elveinek gyenge ismerete jelenti. Ez a helyzet annak a következménye, hogy mindkét régióban hiányzik a megfelelő támogató tudás- és készségkörnyezet, amely elősegítené a körforgásos gazdaságra való áttérést.

Az In2Local projekt átfogó célja egy olyan támogató környezet létrehozása, amely a körforgásos gazdaság elvei alapján, lehetővé teszi a fenntartható élelmiszertermelés és feldolgozás modelljeinek bevezetését a Mura-vidéken és Vas megyében. A támogató környezetet 4 olyan partnerszervezet fogja képviselni, amelyek csatlakoztak az In2Local projekthez, és már rendelkeznek tapasztalattal a körforgásos gazdaság területén, valamint állandó kapcsolatban állnak az érintett érdekelt felekkel. A projektpartnerek a Mura-vidék és Vas megye területén feltérképezik a jó gyakorlatokat, az érdekelt feleket, a kompetenciákat és az anyagáramlásokat. Ezt követi majd egy cselekvési terv elkészítése a támogató környezet kialakítására, meghatározott célokkal, tevékenységekkel és ütemtervvel. A projekt során a támogató környezet a két régió élelmiszertermelői és feldolgozói számára egy mobil élő laboratórium keretében személyre szabott képzéseket fog tartani, erősítve mind a felhasználók tudását és készségeit, mind a saját kapacitásait. Maga a támogató környezet kompetenciáinak megerősítése és a jó gyakorlatok átadása érdekében a képzések és tanulmányutak együttműködésen alapuló megközelítéssel valósulnak meg, ami a partnerszervezetek közötti kapcsolatok és bizalom erősítését is eredményezi.

A mobil élő laboratórium (helyszíni tanácsadás a tudás transzfer érdekében) és a képzések mellett a partnerek a Mura-vidéken és Vas megyében beazonosított kihívásokra a fenntarthatósági modell megvalósításának konkrét bemutatásával válaszolnak. A kísérleti megoldás modellt nyújt a termelési melléktermékekre, a felesleges készletekre és az életciklus végén lévő termékekre vonatkozó adatok gyűjtésére és megosztására, valamint a felesleges nyersanyagok és köztes termékek összekapcsolására a feldolgozókkal, akik ezeket az anyagokat saját termelési és feldolgozási folyamataikban fogják felhasználni, így biztosítva a nagyobb mértékű erőforrás-hasznosítást és az életciklus végén lévő anyagok áramlását. 

A határokon átnyúló régióban még nem létezik olyan támogató környezet, amelyet a projekt 4 partnerszervezete képvisel, és amely növeli a tudatosságot és az érdekelt feleket a körforgásos gazdaság területén oktatja, ezzel pedig teljesen új megközelítést képvisel.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00007)

Projekt címe: Kísérleti intézkedések előkészítése és végrehajtása a határon átnyúló térségben élő fiatalok rossz egészségi állapotát okozó tényezők fokozatos kezelésére. 

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 299.940.30 EUR

Projekt időtartama: 2024.01.01. – 2025.12.31.

Projektpartnerek: Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o., Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft., Zdravstveni dom Gornja Radgona, Lenti Város Önkormányzata, Alma Mater Europaea – Evropski Center, Maribor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A technológia gyors fejlődése az elmúlt fél évszázadban jelentősen megváltoztatott számos viselkedési mintát. Először a televízió és a rádió, majd később a számítógép, a videojátékok, a tabletek és a mobiltelefonok váltak mindenki számára megfizethetővé, forradalmasították a szabadidőnk eltöltésének módját. A szabadidőt ma már nem aktívan, a természetben, játékkal vagy társas kapcsolatokkal töltjük, hanem elszigetelten, órákig ülve, tévét nézve, zenét hallgatva vagy játszva. Az iparosodás és az urbanizáció is szerepet játszott ebben: a második világháború után gyorsan csökkent a paraszti népesség aránya, ahogyan a gyermekek száma is. Az élelmiszertermelés régen hosszú és fáradságos folyamat volt, amelyben gyakorlatilag az egész család részt vett. Az élelmiszertermelés és -feldolgozás ipari módszerei, valamint a közlekedési és értékesítési hálózatok fejlődése azonban könnyen hozzáférhetővé és olcsóvá tette az élelmiszereket. A magasabb profitért az élelmiszer- és italgyártók és -értékesítők erősen édesített és magas kalóriatartalmú élelmiszereket kezdtek gyártani és értékesíteni, mivel felismerték, hogy az emberek nehezen tudnak ellenállni ezeknek, hiszen testünk természetes tulajdonsága, hogy biztosítani akarja a túlélést, amihez kalóriadús ételekre van szükség. Ha ehhez hozzávesszük a vegyipar fejlődését, amely jelentősen hozzájárult a tartósítószerek, az ízfokozók és az előre elkészített élelmiszerek kifejlesztéséhez, akkor lényegében már felsoroltuk a legtöbb okot, ami felelős a fiatalok mai helyzetéért: a legtöbb uniós országban a tizenéves korú gyermekek igen magas aránya nem képes 600 métert lefutni és testsúlya 10 vagy több kilogrammal az ajánlott felett van.

Az értékelés, miszerint a fiatalok (és nem csak a fiatalok) étkezési és mozgási szokásai katasztrofálisak, sajnos egyáltalán nem túlzó. Az ezzel kapcsolatos kérdésekért felelős nemzeti intézmények ugyanerre a következtetésre jutottak és számos rendszerszintű intézkedést hoztak, hogy megkíséreljék megfékezni, ha nem is visszafordítani ezeket a negatív tendenciákat. A fiatalok és más célcsoportok körében az elhízás, valamint a rossz étkezési és mozgási szokások elleni küzdelmet szolgáló rendszerek tehát már léteznek, ám sok helyen nem hoznak megfelelő eredményeket vagy elégtelenek, így folyamatos erősítésre és kiegészítésre szorulnak. Szlovénia és Magyarország sem kivétel, sőt a legfrissebb statisztikák szerint ezen paraméterek tekintetében inkább az uniós rangsor alsó végén helyezkednek el. Ezen kérdések kezelése a projektben részt vevő szlovén és magyar intézmények közös és összehangolt fellépésével fontos szerepet játszhat, ilyen módon potenciálisan nagyobb hatás érhető el, mint együttműködés nélkül. Az együttműködés a partnerek között aláírt megállapodáson alapul, a partnerszervezetek szakértői csoportjának létrehozása szolgál majd ugródeszkaként, amelynek első feladata egy cselekvési tervvel kiegészített közös stratégia kidolgozása lesz a fiatalok fizikai egészségkárosodása okainak fokozatos kezelésére. A tervet kísérleti jelleggel tesztelik azokon a területeken, ahol az általános iskolások testi jólétének javítását célzó intézkedések közül néhányat végrehajtanak: egészségesebb uzsonnák bevezetése az iskolákban, Egészségnapok, önellenőrzés, sporttevékenységekben való részvétel, stb.. Az intézkedések eredményeit elemzik és az alapján egy külön kézikönyv készül, amely rövidebb és jobban használható formában összefoglalja a stratégia és a cselekvési terv összes pozitívumát. Használatát különösen az egészségfejlesztési központok, iskolák, önkormányzatok és más érdekelt felek számára ajánlják fel. A szakértői csoportban két felsőoktatási intézmény képviselői is részt vesznek, akik a stratégia hallgatókra vonatkozó részét egy közösen tervezett új választható tantárgy bevezetésével teszik tantervük részévé. A két intézmény szakértői aktívan részt vesznek a végrehajtásban. Az új felsőoktatási tantárgy a projekt hozzáadott értékét jelenti, csakúgy, mint a két médiaház együttműködése, amely a karok együttműködéséhez hasonlóan intézményközi alapon fog működni, hiszen saját és közös programsorozatot készítenek a témában. A műsorokat a saját csatornáikon sugározzák és a programterület más televízióállomásainak is felajánlják. A szóban forgó kérdésekkel foglalkozva gyakran nem veszik figyelembe a média fontosságát és szerepét a célcsoportok hatékony elérésében.

A fontos résztvevők közé tartoznak a helyi, regionális és nemzeti döntéshozók, akiknek a kézikönyvet külön előadások keretében mutatják be. További lehetőségként emeljük ki, hogy a szakértői csoport munkatársai a kézikönyv végrehajtásához további mentorálást ajánlanak fel. Két további konferencia is megrendezésre kerül, ahol különböző szakértők ismertetik a stratégiát és lehetőséget adnak a többi érdekelt félnek annak felülvizsgálatára vagy aktualizálására.

A projekt fő célja ezért az, hogy kiegészítse és hatékonyabbá tegye a programterületen működő ifjúsági egészségügyi prevenciós rendszereket.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00009)

Projekt címe: Határokon átnyúló erőfeszítések az energiaszegénység megelőzésére és felszámolására

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 333.288,00 EUR

Projekt időtartama: 2023.12.01. – 2025.11.30.

Projektpartnerek: Lokalna energetska agencija za Pomurje, E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in celovite razvojne rešitve, IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt közös kihívása a határon átnyúló együttműködésen keresztül a döntéshozók tudásának és tudatosságának javítása, valamint a döntéshozók és a végfelhasználók közötti együttműködés erősítése a háztartások energiaszegénységének megelőzése és felszámolása terén. A programterületen a háztartások körülbelül 13%-a küzd energiaszegénységgel, ami az energiaszegénységet a társadalmi kirekesztés kockázatával köti össze. A programterületen a közelmúltban az energiaárak emelkedése is tapasztalható, ami tovább növeli az állampolgárok energiaszegénységének problémáját. Ezért szükséges az energiaszegénység reális kiindulópontjának és megoldásainak meghatározása: helyszíni adatok beszerzése, valamint a már energiaszegénységben élő háztartások és a hamarosan energiaszegénységbe kerülők szintjének azonosítása. Az energiaszegénység többdimenziós probléma és fontos kihívás, amellyel a kulcsszereplőknek és a döntéshozóknak kell foglalkozniuk, akik konkrét lépéseket tehetnek. Másrészt kiindulópontot kell adni számukra a cselekvéshez, és jelezni kell a lehetséges megoldásokat.

A projekt az energiahatékonyság javítását és a megújuló energiaforrások háztartási felhasználását célzó tevékenységeken keresztül hozzájárul az energiaszegénység csökkentéséhez. Az eredmények az alacsonyabb energiafogyasztásban, az energiahatékonyságban és a helyi energiaforrások potenciáljának jobb kiaknázásában és végső soron alacsonyabb CO2-kibocsátásban fognak megmutatkozni. Az akciótervet tartalmazó koncepció a programterület azon szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű csoportjait érinti, akiknél a legnagyobb az energiaszegénység kockázata. Alulról építkező kezdeményezést hoznak létre, különböző megközelítéseket tesztelnek, valamint kiindulási alapokat és kötelezettségvállalásokat készítenek összehangolt módon a háztartások energiaszegénysége ellen.

Az EnerTy projekt négy partnert foglal magába, mindegyik a saját régiójában végzett tevékenységekért felel. A partnerek házon belüli know-how-val és kompetenciákkal rendelkeznek az Interreg SI-HU „Green Line” projektben való korábbi részvételükből. A „Green Line” projekt végén a partnerek hosszú távú együttműködési jegyzőkönyvet írtak alá a fenntartható energia színvonalának javítására a Szlovénia és Magyarország közötti határon átnyúló együttműködési területen. A közelmúltban a partnerek felismerték, hogy az energiaszegénységgel kapcsolatos problémák és kihívások a programterület minden régiójában igen problematikusak, különösen azután, hogy az ukrán háború az energiaárak emelkedésébe torkollott. A partnerség ismeri a területet, de nem rendelkezik minden adattal a helyzetről, és nem gyűjtött össze példákat a jó gyakorlatokról, irányelvekről és eszközökről, amelyeket a projektben való együttműködés révén biztosíthatnak. A vezető partner már végzett energetikai auditokat terepen, és rendelkezik néhány adattal a régió szlovéniai részére, míg a magyar partnerek a projekt keretében háztartási energiaauditot fognak végezni, így biztosítják a bemenő adatok egy részét az energiaszegénységgel szembeni kiszolgáltatottság helyzetének elemzéséhez és bemutatásához. Minden partner felveszi a kapcsolatot a régió kulcsfontosságú szervezeteivel, amelyek a hiányzó adatokkal tudják ellátni a projektet. Kidolgozunk egy módszertant ezen tevékenységek elvégzésére, és végül elkészítjük a helyzet összehasonlító elemzését. A második munkacsomagban áttekintést készítünk a jó megközelítésekről és eszközökről, valamint szakpolitikai iránymutatásról. Az energiaszegénység megelőzésének és felszámolásának koncepciója a SI HU határon átnyúló régióra vonatkozó ajánlásokkal lesz az együttműködés alapja, a munka érdemi orientációja és a keretrendszer, mely meghatározza a potenciális szervezeteket. A dokumentum fontos részét képezi az energiaszegénység leküzdésére és megelőzésére irányuló intézkedések azonosítása és a javasolt intézkedések. Ez egyben a protokoll tartalmának az alapja is lesz. A szervezetek aláírják a láthatóságról és az energiaszegénység csökkentését célzó intézkedések iránti elkötelezettségről szóló jegyzőkönyvet. Az aláírók, így a helyi, regionális és országos szintű döntéshozók, valamint más, az energiaszegénység területére hatással lévő kulcsfontosságú szervezetek gondoskodnak arról, hogy a projekt a megvalósítást követően tartós hatással legyen a programterületre és annak lakosságára. Határon átnyúló szervezeti csoport jön létre, amelyek hosszú távú együttműködése a protokollok végrehajtásának nyomon követésére, valamint a szakpolitikai változások és új eszközök határokon átnyúló nyomon követésére irányul. Az együttműködés tartalma, ha releváns és szükséges, uniós projektkezdeményezésekkel történő együttműködéssel és/vagy azokban történő részvételen keresztül épül majd tovább. A projekt hozzáadott értéke az energiaszegénység csökkentése lesz, különösen Szlovénia és Magyarország kevésbé fejlett régióiban.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00047)

3. Prioritás – Együttműködő határrégió / A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat erősítő fellépések előmozdításával

Projekt címe: Okosan, zölden és digitálisan a szakképzésben

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.845,00 EUR

Projekt időtartama: 2025.01.01. – 2025.12.31.

Projektpartnerek: Pomurska gospodarska zbornica, Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Muravidéki Gazdasági Kamara több mint egy évtizede hatékonyan működik együtt mind a gazdaságfejlesztés, mind a szakképzés területén, és tevékenységeivel pozitív hatást gyakorol a szlovén-magyar határmenti régió gazdaságára. A gazdaság folyamatosan megújuló kihívásokkal néz szembe, mellyel csak akkor tud megküzdeni, ha gyorsan és hatékonyan tud reagálni a megváltozott üzleti, digitális, környezeti és munkaerőpiaci helyzetekre. Projektünk ebből kiindulva célozza meg a fiatalok szemléletformálását, melyben a jelen digitális és fenntarthatósági szakmai elvárásoknak való folyamatos megfelelésre, az élethosszig tartó tanulás jelentőségére, a rugalmasságra, a rezilienciára, valamint a digitális és zöld képességek megszerzésére fókuszál. Az Európai Bizottság a készségfejlesztést helyezte az uniós szakpolitikai menetrend középpontjába, melyben célul tűzte ki a meglévő készségek fejlesztésének és az új készségek elsajátításának támogatását, valamint az emberek készségeibe való állami és magánberuházásokat. Így szeretnénk támogatni a határrégió fiataljait, hogy hazai környezetben építhessenek karriert, hozzájárulva régió fejlődéséhez.

A SMARAGDITE projekt két nagyszabású rendezvényt kíván lebonyolítani Muravidéken és Zala vármegyében, melynek középpontjában a turizmus-vendéglátás és az építőipar ágazatok vállalkozásai és a tanulók / diákok, mint leendő munkavállalók állnak. Az eseményeken, mely a Szakmák fesztiválja nevet viseli, e két célcsoport találkozhat és kapcsolatba kerülhet egymással oldott, kötetlen fesztiválhangulatban, mely segíti a szorosabb interakciók kialakulását. A szlovén-magyar közösen szervezett rendezvényeken a szakmai programok mellett, megjelennek a fiatalok érdeklődését felkeltő innovatív zöld és digitális megoldásokat bemutató szakmaszigetek, emellett az adott ágazathoz kapcsolódóan szakmai versenyeket szervezünk a résztvevő magyar és szlovén tanulók / diákok számára. Az adott ágazatokon belül a generációk összekapcsolása céljából visszatekintést kívánunk nyújtani hogyan alakultak és fejlődtek a turizmus és az építőipari tevékenységek, eszközök, elvárások és miként lehet hasznosítani a hagyományos, jól bevált gyakorlatokat, eljárásokat a modern korban. Terveink között szerepel, hogy a Szakmák fesztiválja rendezvényeket a határmenti régió legnagyobb szlovén-magyar szakmai eseményévé tegyük.

Tevékenységeinket újszerű, innovatív módon kívánjuk elérni, felhasználva a digitális lehetőségek adta erőforrásokat, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a zöld és digitális átálláshoz elengedhetetlen készségekre, hiszen a vállalkozásoknak főként ilyen munkaerőre van szükségük.

Projektünk eredményeként tovább erősítjük a projektpartnerek intézményeinek szakmai együttműködését, az együtt gondolkodást és a szlovén-magyar határrégióban felmerülő problémák közös kezelését, megoldási lehetőségek feltérképezését.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00058)

Projekt címe: A bridgeközösség kialakítása, erősítése a határon túli térségben

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 22.375,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.05.01. – 2025.04.30.

Projektpartnerek: ZSR – zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p., Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület

Az iskolákban tanítják a bridzs játékot néhány helyen Európában. Számos kutatás azt mutatja, hogy a bridzs játékosok/versenyzők sikeresebbek lettek a különböző tantárgyakban. 2022. október 1-jétől a bridzs tárgy is bekerült a Ljubljanai Egyetem Matematika és Fizika Karának tantervébe, és 32 résztvevő jár jelenleg, ami a maximális hallgatói létszám.

A bridzs egy bonyolult kártyajáték, amelyhez két páros játékos szükséges. A játék lényege az “hidat” (bridge) képezni két partnerjátékos között – társjátékos között, akik a játékszabályok és a nem verbális kommunikáció segítségével megegyeznek a játék stratégiájában.

A bridzs logikus gondolkodásra, toleranciára, türelemre, kitartásra, együttműködésre, empátiára, becsületességre tanít, és ösztönzi az érdeklődést, a további ismeretek keresését és a sikerorientáltságot. A bridzs játékán keresztül spontán kapcsolat alakul ki a fiatalok és az idősebbek között, ezáltal elősegítve az intergenerációs együttműködést.

A szomszédos országok, beleértve Szlovéniát és Magyarországot, több mint 25000 regisztrált bridzs játékossal rendelkeznek. Ez csak azokat a játékosokat jelenti, akik részt vesznek a versenyeken, és fizetik a klubtagságukat. A hobbijátékosok száma sokkal nagyobb. A klubokban játszó játékosok között egyre több idősebb (60 év feletti) és egyre kevesebb fiatal (30 év alatti) van. Ezért a projekt tevékenységeivel hozzá szeretnénk járulni a bridzs népszerűsítéséhez, különösen a fiatalok körében, mivel ez sokkal hasznosabb és magasabb minőségű szabadidős tevékenységet kínál, mint az IT eszközökkel való játék.

Célunk egy határon átnyúló bridzs közösség létrehozása, amely még hosszú éveken át sikeresen együttműködik a projekt után, és sikeresen szervezi a határon átnyúló bridzs versenyeket a páratlan környezetben, a kiváló helyi turisztikai kínálattal – szállás, gasztronómia, borászat, kézművesség, élmények, természeti és kulturális örökség…

A projekt célja:

  • A bridzs pozitív hatásainak a nyilvánosság tudomására hozatala az idősebbek egészségére (memória, demencia, Alzheimer) és a fiatalok fejlődésére (kognitív fejlődés, társas készségek), valamint új játékosok bevonása;
  • Ehhez minden lehetséges csatornát használunk a partnerekkel – sajtótájékoztató, kétnyelvű tájékoztató füzetek, Facebook, partnerek és az Interreg program weboldalai, újságírók értesítése stb.
  • Animációs tevékenységek középiskolákban és egyetemeken, valamint ingyenes bridzs kurzusok megszervezése az érdeklődő (fiatal) játékosok számára a Pomurje és Zala megyében;
  • Az intergenerációs együttműködés erősítése;
  • Az élvezetes és kihívásokkal teli játék népszerűsítése és bemutatása a projekt tevékenységei által;
  • Emberekkel való közösségi szórakozás és megismerkedés – bridzs játékosokkal Szlovénia és Magyarország határán és a szélesebb környezetben;
  • Mélyreható határon átnyúló klubok közötti együttműködés; és végül
  • Verseny – a BRIDGE FESZTIVÁL szervezése – 4 verseny (összesen legalább 250 résztvevővel) Szlovénia és Magyarország határán.

Ezzel lehetőséget kívánunk nyújtani a helyi (turisztikai) szolgáltatóknak mindkét oldalon a határt a népszerűsítésre, a közös együttműködésre és a kínálatuk bevonására a határon átnyúló bridzs eseményekbe.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00063)

Projekt címe: A kézműves örökség megőrzése Szlovénia és Magyarország határmenti térségében

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 14.687,50 EUR

Projekt időtartama: 2024.03.01. – 2024.06.30.

Projektpartnerek: Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o, Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

A Crafts4Future projekt a Pomelaj és a VNNA projektpartnerek határokon átnyúló együttműködése révén elsősorban a határmenti térségben élő kézművesek és az őket tömörítő hálózatok kihívásával foglalkozik, akiknek a következő kihívásokkal kell szembenézniük: a vidéki területekről való elvándorlás, a kézműves örökség, a kézművesség és a vállalkozói tevékenység eltűnése a térségben, a nyelvi akadályok, a térség vonzerejének való megfelelés, a trendek követése és a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok bevonása a munkába. A projekt célja a hosszú távú intézményi együttműködés és a bizalomépítés alapjainak megteremtése Szlovénia és Magyarország határmenti térségében hét kézműves műhelymunka keretében, a kulturális örökség megőrzésének innovatív megközelítéseit bemutatva. A munkaerőpiac jelenlegi helyzetét figyelembe véve szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét a kultúra és a kulturális örökség ápolásának szükségességére, ami a jövőben nagyon fontos lesz, tekintettel a tömegtermelésre, az emelkedő árakra és a növekvő negatív környezeti hatásokra. A műhelyek mentori megközelítésen alapulnak, kivéve az első műhelyt, amely a Pomurje régió, valamint Vas és Zala megye helyi kézműveseit fogja össze, azzal a céllal, hogy stratégiát dolgozzanak ki a további tevékenységek megvalósítására, akár a projekt befejezése után is. A fő hatásmutatók a következők: 6 szervezet határokon átnyúló együttműködés a kultúra, az örökség és a kézművesség területén, valamint 7 közösen szervezett, határokon átnyúló rendezvény a fiatalok számára az örökség megőrzéséről. A szervezetek részvétele és a workshopok/rendezvények megszervezése a projektpartnerek, valamint a projektben részt vevő összes többi érdekelt fél és a nagyközönség javát szolgálja, akiket különböző kommunikációs eszközökön és csatornákon keresztül érünk el. A fő célcsoport a kézművesek és a fiatalok, akikben fejlődési lehetőségeket lát a projekt. Az előnyök a célcsoportok tudatosságának növelésében és a határokon átnyúló régió vonzerejének növelésében is megmutatkoznak majd. A határ mindkét oldalán élő kézműveseket összekötő intézmények ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe az egykor közös területnek számító területen. A régió kézműves mesterségei azonos alapokon nyugszanak, míg bizonyos gyakorlatok az egyik országban jobban fejlődtek, mint a másikban, és fordítva. Ezért még nagyobb szükség van a határokon átnyúló együttműködésre, amely jó lehetőségeket rejt magában a terület fejlődésére, olyan szervezetek támogatásával, amelyek rendelkeznek a kézművesség új szintre emeléséhez szükséges know-how-val és tapasztalattal. A projekt a kulturális örökség és a kézművesség megőrzésének különböző megközelítéseit alkalmazza, követve az ágazatban tapasztalható trendeket és innovatív megközelítéseket, mint például a környezetbarát anyagok használata, újrahasznosított anyagok, divatirányzatok, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek bevonása és foglalkoztatása, a rendezvények és workshopok szervezésének különböző módjai, egyéb jelentős stakeholderek bevonása a tevékenységekbe stb. Ezek mind olyan gyakorlatok, amelyek a határokon átnyúló együttműködés eredetiségét mutatják, és amelyek közül néhányat még nem alkalmaztak korábban a határokon átnyúló térségben.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00071)

Projekt címe: Közös tevékenység a malom és őrlés hagyományának megőrzésére a SI-HU határ menti térségben

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás):  20.800,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.02.15. – 2024.09.14.

Projektpartnerek: Zavod Multimedija Panonija-MMP zavod za informiranje in obveščanje okolja, Cven; BABIČEV MLIN NA MURI – zavod za ohranjanje, razvoj in promocijo Babičevega mlina na Muri, Veržej; Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület

A Mills Projekt – közös értékünk elsősorban a megfelelő megoldások akut hiányának kihívására válaszol, amelyekkel a két régió – a malomipar és a malmok – egyik legfontosabb elemei, a vidéki hagyomány és a kulturális örökség védelmében megakadályozhatnánk a lassú pusztulást és eltűnésüket. A kihívás nem helyi, sem regionális, nem csak szlovén vagy magyar probléma, hanem általánosan jelen van a gyorsan változó modern európai vidéki területeken. Ezzel a határokon átnyúló projekttel csak egy részét kezeljük ennek a sokkal összetettebb problémának, először kínálunk megoldásokat, amelyek korábban nem léteztek ezen a területen: szlovén és magyar civil szervezetek határokon átnyúló összekapcsolása a malomipar hagyományának megőrzése terén a Mura és a Rába folyók mentén rendezett jelentős nyilvános események szervezésével. Ezen eseményeken a célcsoportok tagjai és a nagyközönség közösen keresik a válaszokat arra a kérdésre, hogy van-e értelme a malmok további fennmaradásának, és ezáltal előtérbe helyezik a malmok szerepét, amelyet már ma, de különösen a jövőben, betölthetnek az élelmiszer-önellátás, a fenntartható energiagazdálkodás, a közös kulturális technikai örökség megőrzése és azon belső társadalmi kapcsolatok megőrzése szempontjából, amelyek jellemzőek voltak azokra az emberekre, akik a malmok mellett éltek és dolgoztak. A projekt keretében létrejövő történet különösen érdekes, mert magában foglalja a határokon átnyúló kezdeményezésünkben résztvevő néhány legkarakteresebb malmot a határ két oldalán: az utolsó működő vízi malmot a Murán és egy egykor fontos malmot a Rábán. A projekt ugyanakkor kiemeli a határokon átnyúló civil kezdeményezések elengedhetetlen szerepét, amelyre a három partner a két folyó mentén képes és hajlandó vállalkozni a malomipar örökségének népszerűsítése és újraértékelése érdekében. A projekt konkrét eredményei a tervezett hatásindikátorok között vannak felosztva. Az első mutató az egész projekt kiindulási problémájának megoldására vonatkozik, amely az érdekelt szereplők és résztvevők hiányában merül fel, akik hajlandóak lennének idejüket és emberi erőforrásaikat a malomipar hosszú távú fennmaradásának biztosítására fordítani. A második mutató a malmok népszerűsítése érdekében szervezett nyilvános események hatékonyságának bemutatására vonatkozik, mint a korábban említett cél elérésének egyik lehetséges módja. Mindkét esemény 2024 májusa és szeptembere között kerül megrendezésre, és azonos koncepciót követ: először szakmai konferencia lesz, melyen kompetens szakértők (etnológusok, kulturális örökség konzervátorok, malomkezelők, stb.) fognak részt venni, majd következik a kulturális program a helyi és vendég tánc- és folklór csoportok (3+2) fellépésével. A kísérőprogram a gyermekek és fiatalok díjazott művészeti alkotásaiból (30 mű) kiállításnyitással kezdődik a malomipar témakörében, közös petíció bemutatásával és aláírásával a malmok megőrzése érdekében, valamint egy gasztronómiai versennyel (kenyér, lángos). A rendezvény helyszínén folyamatosan jelen lesznek a helyi árusok is standjaikkal (10+10). Az összes eseményre összesen legalább 500 látogató érkezik Szlovéniából és Magyarországról.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00072)

Projekt címe: Közös népzenekincs – közös bemutatók

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.312,50 EUR

Projekt időtartama: 2024.04.01. – 2024.09.30.

Projektpartnerek: “HUMÁN ESÉLY” Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Javni zavod za turizem kulturo in šport Beltinci

A muravidéki népzene a határrégió közös kulturális öröksége, amelyet együttes egészként kell kezelni a határ mindkét oldalán. A közös kultúrkincs akkor válik igazán közössé, ha a befogadó közönség egymás mellett hallja a szlovén és magyar népdalokat, melyek azonos tőről fakadnak. A projektben Muravidék és Zala megye autentikus népzenéjének bemutatása történik a két országból bevont népi együttesek, népzenét oktató iskolák és amatőr népzenei kórusok közreműködésével. Beltinciben a ZTKS Beltinci (PP2) által szervezett  nyilvános népzenei bemutatón fellép a régió 3 népzenei együttese és a Beltinci Zeneiskola népi együttese. A Beltinci Zeneiskola különlegessége, hogy Szlovéniában egyedül itt van cimbalom tanszak. A bemutatón részt vesz legalább 1 magyar vendég együttes vagy kórus és a magyarországi rendezvényen fellépő magyar népzenei együttesek és a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola népzene oktatói (Zala megyében ebben az iskolában zajlik tanrend szerint népzenei képzés). Zalaegerszegen, a Humán Esély Nonprofit Kft. (LP1) által szervezett  nyilvános népzenei bemutatón fellép Zala megyéből 3 népzenei együttes, illetve kórus és a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola tanulóiból álló “kis- és nagykórus” zalai népzenei gyűjtésekből és muravidéki gyűjtésekből álló népdalcsokrokat ad elő id. Horváth Károly, Vajda József és Pungor Antal gyűjtéséből, továbbá a szlovéniai gyűjtésekből származó közös gyökerű, magyar és szlovén nyelvű népdalokat mutatnak be „Akkor táncol a medve” címmel. A bemutatón részt vesz legalább 1 szlovéniai vendégegyüttes és a magyarországi és a  szlovéniai partnerek képviselői. A projekt céljainak és várható eredményeinek leírását és a népzenei bemutatók programját tartalmazó sajtóközleményt készítünk a helyi, illetve regionális sajtó számára. A rendezvényekre meghívjuk a sajtó képviselőit. A Facebookon önálló kétnyelvű oldal létrehozásával és a projekteseményekről való tájékoztatással segítjük a program és a projekt promócióját. A közösségi oldalon előzetesek, beharangozók és az egyes műsorszámokról történő fényképes tudósítás lesz elérhető, továbbá az oldalon lehetőséget adunk címek és elérhetőségek megadásával, hogy a programterületen működő népzenei előadók felvegyék a kapcsolatot a fellépő együttesekkel és a projektpartnerekkel.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00075)

Projekt címe: No border words

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 25.000,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.03.01. – 2024.09.30.

Projektpartnerek: Kulturni center Maribor so.p., Őri Alapítvány

A projekt egymás megértésének és az együttműködés elősegítésének közös kihívásával foglalkozik a határ menti régióban. A partnerek a NO BORDER WORDS projektet a határokon átívelő kölcsönös együttműködés erősítésére hozzák létre. Abban a korban, amikor Európa külső határain háborúk dúlnak, a belső határokon kerítések épülnek, a határon átnyúló együttműködés nemcsak aktuális, de akár a mindennapi gondolkodás és gyakorlat szükséges témájává is válik. A Maribor Kulturális Központ harminc éves tapasztalattal rendelkezik az ilyen típusú kapcsolatok terén, hiszen az 1990-es évek óta szervez olyan nemzetközi zenei fesztiválokat, mint a Rock ob meji és a No Border Jam. Ezúttal más területekre is kiterjesztjük tevékenységünket, hiszen gazdag tapasztalatunk megtanított arra, hogy a művészet és a művészeti együtt alkotás és cserekapcsolatok erős és tartós kötelékeket alakítanak ki a különböző nyelvi, etnikai és nemzeti közösségek között. Mivel a jelentés a nyelv felett áll, a szavak nem akadnak fenn a nyelvek határán, elvileg nincs akadálya, hogy bárkihez eljussanak. A különböző nyelvi közegben élőknek a jó fordítók segítenek meghaladni a nyelvi korlátokat. Szerepük fontos, mert csak jó fordítások segítségével ismerhetjük meg a szavak értelmét és a közlésben megnyilatkozó embert. Bár a szlovén-magyar kulturális cserekapcsolatok terén történt előre lépés, mégis érzünk némi hiányt, főleg az élő, kortárs irodalom terén, különösen olyan szerzők körében, akik még nem rendelkeznek szélesebb, regionális (közép-európai, visegrádi, balkáni) elismertséggel. A NO BORDER WORDS projekttel szeretnénk megteremteni az első személyes és intézményi kapcsolatokat, és lehetőséget nyitni a jövőbeni szélesebb körű együttműködésre. A projekt közös események, akciók, rendezvények révén valósul meg, és magában foglalja: irodalmi és zenei alkotók találkozóját, műveik megismertetését kiadókkal, műhelymunkát, művészeti kiállítások és közös alkotások lehetőségét, média megjelenést (pl. SI.TV AV). A közös rendezvények tervezése, lebonyolítása, új alkotások készítése, a közös alkotó munka olyan új, kreatív tevékenység, amely állandó együttműködési formává válik. Ösztönözzük a rendszeres műfordítói gyakorlatot, közös művek projektjeit valósítjuk meg és növeljük a megjelent művek számát. Aktívan összekapcsoljuk az írókat, költőket és zenészeket, hogy új, közös produkciókat hozzanak létre. A közös gyártás az egész terület alkotói, kiadói és kreatív szektora előtt álló kihívásokra válaszol. A termelési feltételek hasonlóak és némileg jellemzőek a határ menti területekre. A hiányosságokat lehetőségekké, és új produkciók terveivé, megvalósításaivá alakítjuk. Az együttműködés nagyobb nyilvánosságot tesz lehetővé, amit a határmenti régióra irányuló pozitív közfigyelem is alátámaszt és egy kicsit megkönnyíti a kreatív érvényesülést a szélesebb európai térségben.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00091)

Projekt címe: Namizni tenis povezuje

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 25.000,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.02.01. – 2024.09.30.

Projektpartnerek: Namiznoteniški klub Sobota, Murska Sobota; Szombathely Asztalitenisz Kör

A klubok közötti együttműködés kulcsfontosságú a promóció szempontjából. Eddig sikeresen működtünk együtt Szlovénia egyesületekkel, de külföldi klubokkal még nem folytattunk ilyen együttműködést. Partnerünk, a Szombathelyi Asztalitenisz Kör Magyarországról is jó kapcsolatot ápol egyesületekkel, de szívesen együttműködnek külföldiekkel is, hiszen egy ilyen kapcsolat mindenkire, gyerekekre, fiatalokra és felnőttekre egyaránt nagy hatással lesz. Minden edzőnek megvan a saját nézete a játékosok fejlődéséről, így minél több szemmel látják a játékosokat, annál nagyobb az esély arra, hogy minden hibát kiküszöböljenek, és mindenki maximálisan fejlődhessen asztaliteniszezőként. A fejlődéshez, a jobb játékossá váláshoz időre, tehetségre, munkára és minőségi szakemberekre van szükség. Ezért ez két nagy hagyományokkal rendelkező klub együttműködése különleges lesz, Muraszombaton.

2024-ben lesz városunkban 100 éves az asztalitenisz sport (a kezdetek 1924-ig nyúlnak vissza) és egy magyarországi asztalitenisz klub, amely 2024-ben lesz pontosan 30 éves. (A Szombathelyi Asztalitenisz Klub 1994-ben alakult.) Célunk, hogy az együttműködés meghozza a gyümölcsét, és közös erőfeszítéseinkkel segítjük a játékosok hibáinak kiküszöbölését, és a két klub edzőinek közreműködésével a tovább fejlődést. Minden résztvevő a legtöbbet profitál belőle, hiszen barátságok szövődnek a közös tréningek, előadások, közös ebédek ill. vacsorák és szabadidő a napi tevékenységek közben. A gyerekek, fiatalok szüleit is bevonjuk, hogy a gyerekek edzése során a szülők is találkozhassanak egymással, és barátságokat építsenek, ami mindenki számára több mint kiváló lenne. Az edzői tapasztalatcsere és a játékosok előrelépése mellett ez az egyik fő módja annak, hogy minden résztvevő kapcsolatot létesítsen, és minden szinten állandósuljanak az együttműködések. A beilleszkedési terv szerint Muraszombatról havonta egyszer, 2023 októberétől 2024 májusáig elmegyünk Szombathelyre, ahol egy hosszabb közös edzést tartunk, különböző szakmai előadásokat tartunk a sportról, táplálkozásról, és általános etikettről. Ezen felül havonta egyszer érkeznek szombathelyi barátok Muraszombatra, ahol azonos foglalkozások zajlanak majd. Addig is két napot kiválasztunk, mindkét ország versenynaptárától függően, mivel mindkét klubnak nagyon sok versenye van különböző korosztályokban. A szezon során, ezen kívül még sok a bajnoki mérkőzés, így előzetes egyeztetés is szükséges, de ezt követően, összevonhatjuk erőinket azzal a céllal, hogy mindannyiunk profitálhasson belőle. Az első és az utolsó találkozón korosztályos mérkőzéseket vívunk, 2023 augusztusában a Muraszombat 53. nyílt bajnokságán – Mirko Unger 8. emlékversenyén – vesznek részt és mi is részt veszünk az egyik szombathelyi versenyükön. A pontos dátumokat 2023 szeptemberében adjuk át.

Az együttműködés lehetővé teszi mindkét klub edzői számára, hogy szélesebb rálátást kapjanak arra, hogy gyermekeik és az idősebb játékosok hogyan tudják kiküszöbölni az esetleges hibákat ütéstechnikai értelemben, az asztal melletti mozgástechnikában. Közös megbeszélhetik a különböző hibák kiküszöbölését. Közös tréningeken, tapasztalatcserén és együttműködésen keresztül minden érdekelt fél lehetőséget kap az előrelépésre, az aktuális játék hibáinak kiküszöbölésével. A gyerekek megismerkednek társaikkal, a fiatalok és természetesen a tagság is megismeri egymást, élményekkel gazdagodhatnak. Klubunkban fogyatékkal élőkkel is foglalkozunk, és valamilyen képzésbe bevonjuk őket, valamint kialakítottuk az első kapcsolatokat Parkinson-kóros emberekkel, és valamilyen módon lehetővé tesszük számukra a részvételt. Sokat várunk a veteránoktól és a rekreációs szakemberektől, mert mind Pomurjében, mind a vasi régióban nagyon sok ilyen elkötelezett ember van, akiknek lehetőségük lesz megismerni, és kapcsolatokat teremteni, sőt, akár üzleti kapcsolatokat is kialakítani. Közöttük nagyon sok vállalkozó és olyan ember van, akik különböző cégeknél dolgoznak, tehát lehetőségük van az együttműködésre. Így lehetőség van arra is, hogy a sporton keresztül az emberek üzleti kapcsolatot alakítsanak ki. Szóval sok pozitív hatása lehet a sport-együttműködésnek. Kapcsolatteremtés, több területen való hosszú távú együttműködés és akár egy pár éven belüli esküvő sem kizárt. Miért ne éljünk ezzel a lehetőséggel, amikor olyan közel lakunk, de nem ismerjük egymást, és az egyetlen közös nyelv az asztalitenisz, amiből igazán szép együttműködés alakulhat ki. A kommunikáció nyelve kezdettől fogva angol vagy német lesz, az előadásokat szlovénról magyarra fordítják és fordítva, de nincs szükségünk fordításra az asztalnál, a sport univerzális nyelv, és kár lenne ez nem kihasználni. Várjuk két sikeres asztalitenisz klub együttműködését, vidám és boldog embereket, akik közös tevékenységgel töltik el idejüket mind Szlovéniában, mind Magyarországon. Köszönjük a lehetőséget, és szívesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy mindenki kapjon valamit ebből a projektből.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00096)

Projekt címe: LÉLEGEZZÜNK EGYÜTT!/DIHAJMO SKUPAJ!

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.800,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.03.01. – 2024.08.31.

Projektpartnerek: OBČINA SELNICA OB DRAVI, Zalakaros Város Önkormányzata

A LÉLEGEZZ projektben megoldást nyújtunk az olyan közös kihívások kezeléséhez, mint az intézmények és a civil társadalom határon átnyúló együttműködése, a nyelv ismeretének a hiánya, valamint a lakosság valamennyi generációjának alacsony szintű bevonása a helyi közösségek fenntartható – zöld és mindenre kiterjedő – fejlődését segítő tevékenységek tervezésébe és megvalósításába. A két település közt sok hasonlóság van, ezért döntöttünk úgy, hogy pályázunk a projektre. A projektet közösen terveztük, közös projektcsoport kialakítva. Mindkét település lakosságszáma megközelítőleg azonos. A két önkormányzat szervezeti felépítését tekintve hasonló, mindketten aktívan együttműködnek az általános iskolákkal. Mindkét településen alacsony az ipar szintje. Mindkét településnek szembesülnie kell a lakosság elöregedésével és a zöld és természetes fejlődés iránti igénnyel. A civil társadalom aktív részvétele nélkül a társadalom fenntartható fejlődése nem valósulhat meg. Ezért mindkét önkormányzat számára fontos az ismeretek és a jó gyakorlatok megosztása.

A LÉLEGEZZ projekt célja, hogy megteremtse az önkormányzati vezetők, mint a települések fejlődésének motorjai között, a hosszú távú együttműködés alapjait, valamint megerősítse a kapcsolatot és a bizalmat. Mindkét településen két-két találkozóval szeretnénk aktív együttműködést és személyes kapcsolatot kialakítani a munkatársak között, és lehetővé tenni számukra a jó gyakorlatok megosztását. Ismeretben és tapasztalatban a két település kiegészíti egymást: Selnica ob Dravi Község Önkormányzata aktívan dolgozik szénlábnyomának csökkentésén, és stratégiával rendelkezik a fenntartható fogyasztás, a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás támogatására, hogy biztosíthassa a lakosság és a természet egészségét, valamint a nemek és kor szerinti megkülönböztetés nélkül minden generáció jólétét. Zalakaros Város Önkormányzata pedig a fenntartható és zöld fejlődést segítő uniós projektek megvalósításában jeleskedik. A civil társadalom (turisztikai egyesület, nyugdíjasok egyesülete, sportegyesületek, kulturális és művészeti egyesület…) segítséget kap a kapcsolatteremtésben, amely a tapasztalatcserén keresztül új ismeretségekre, ismeretekre tesz szert, interperszonális bizalmat épít, és megnyitja az utat a kétoldalú találkozók keretében megvalósítható közös projektek lehetősége előtt. A résztvevő iskolák a diákokkal és tanárokkal bizalmat és együttműködést építenek a szinkrontolmácsolás digitális módszereinek segítségével. A végső várható eredmény a nagyközönség szintjén fog bekövetkezni, akiknek lehetőségük lesz, hogy egy nyilvános rendezvényen a fenntartható életmóddal és turizmussal kapcsolatos ismeretekről tanulhassanak és tudatosságukat növeljék, valamint megismerjék a határmenti településeket, ezáltal csökkentve a két nyelv közötti különbözőségből adódó akadályokat.

A fő eredményünk két (településenként egy-egy) egész napos, nyilvános, tartalmilag strukturált rendezvény lesz: LÉLEGEZZÜNK EGYÜTT SELNICA OB DRAVI településsel és a LÉLEGEZZÜNK EGYÜTT ZALAKAROSSAL. Mindkét rendezvényen részt vesznek az önkormányzatok, a civil társadalom (egyesületek és civil szervezetek), az általános iskolák, a diákok és a nagyközönség képviselői. Délelőtt a fogadó önkormányzat mutatkozik be. Sor kerül az önkormányzati vezetők, egyesületek és civil szervezetek, és az iskolák képviselőinek találkozóira, valamint az információs és kommunikációs technológiák (digitális fordítók) használatáról szóló műhelyfoglalkozás valósul meg a diákok számára. Délután közös sporttevékenységeket szervezünk, és a vendég önkormányzat bemutatja kulturális programját a nyilvánosság előtt. Megrendezésre kerül a fenntartható termékek vására a helyi termékek kóstolásával és a turisztikai kínálat bemutatásával. A fenntarthatósági vásáron a parterek és civil szervezetek bemutatkozása lehetővé teszi, hogy a turisztikai szempontból fejlett Zalakaros népszerűsítse és növelje ismertségét a partnertelepülés lakosai előtt. Selnica ob Dravi fenntartható termékei növelni fogják a település ismertségét és piaci potenciáljukat. A partnerek együttműködési megállapodást írnak alá a gazdaság, a kultúra és a sport vonatkozásában, amely stratégiai keretet nyújt a további kölcsönös együttműködéshez. Az általános iskolák képviselői is együttműködési megállapodást kötnek, amely az első lépés az ismeretek rendszeres megosztása és a iskolai látogatások szervezése, valamint a nemzetközi projektekben való részvétel lehetősége felé. A LÉLEGEZZ projekt innovatív megközelítést kínál az intézmények és a civil társadalom közötti határon átnyúló együttműködés fejlesztéséhez a gazdaság, a kultúra és a sport területén, beleértve a zöld fejlődés és a digitalizáció témáit is. A projekt innovatív módszert dolgoz ki a különböző generációk közötti együttműködés kialakítására és a bizalomépítésre a kisebb települések számára, ahol mind az intézmények, mind a civil társadalom kevesebb tudással és tapasztalattal rendelkezik a határon átnyúló integráció terén.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00098)

 

Projekt címe: MURA-ZALA Youth Community

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.725,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.04.01. – 2025.03.31.

Projektpartnerek:Zalaegerszegi Gazdasági, Informatikai, Műszaki Képzésekért Alapítvány, Pomursko madžarsko mladinsko društvo – Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, OBČINA LENDAVA – LENDVA KÖZSEG

A MURA-ZALA Youth Community projekt a kölcsönös bizalomépítését célozza meg három együttműködő partner között: Zalaegerszegi Gazdasági, Informatikai, Műszaki Képzésekért Alapítvány (ZKA) vezető partnerként a magyar oldalon, Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) és a Lendva község a szlovén oldalon valósít meg határon és régiókon átívelő programsorozatokat. A partnerek hosszútávon elköteleződnek a fiatalok (középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő hallgatók) végzettség megszerzését követő helyben maradása és karriercéljaik megvaósításának segítése iránt, ezzel is csökkentve a Zala vármegyéből valamint a Pomurska régióból történő elvándorlást. A projektpartnerek együttműködési megállapodást írnak alá, melyben elköteleződnek a két régió képzettségi szintjánek növekedése iránt, amely egyben egy standard projekt alapja is lehet. A projekt célja három együttműködő szervezet partnerségének létrehozása, amely hosszútávon biztosítja az átfogó célok megvalósulását. A megvalósuló programok révén három együttműködő szervezet több, mint 60, a célcsoportba tartozó, szlovén és magyar résztvevő bevonásával kölcsönös kooperációt és egymás megértését irányozza elő. A meghatározott célok elérése érdekében három esemény valósul meg a programidőszakban, a két országban: Intézményvezetői Workshop a Lendva község főszervezésében, az MMISZ és ZKA társszervezésében, Youth Camp Zalaegerszeg a ZKA főszervezésében, az MMISZ társszervezésével és a Youth Camp Lendava az MMISZ főszervezésében és a ZKA társszervezésében. Az Intézményvezetői Workshop során a résztvevők megismerik mind a szlovén mind a magyar középfokú és felsőfokú oktatási rendszert, annak pozitívumait, jó gyakorlatait, melyeket a későbbiekben a megfelelő érdekvédelmi, szakmai fórumokon hasznosítani tudnak. Mind a ZKA, mind pedig az MMISZ olyan három napos tábor megvalósítását vállalja a célcsoport számára, melyek a felmerülő problémákra, javítandó területekre szakmai programokkal reagálnak. A táborokban a résztvevő fiatalok tematikus szakmai napok keretein belül (Carrier day, Sustainabilty day, Innovation day) megismerhetik többek között egymás kultúráját, a fenntartható fejlődés kérdéskörét, az online térben előforduló veszélyeket, jó gyakorlatokat sajátíthatnak el a digitális önvédelem keretében, megismerheti a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampusza által nyújtott képzéseket, a munkaerőpiacra lépést követő karrierutakat, karrierlehetőségeket, sportprogramokon vehetnek részt és számos program szolgál a részvevőknek az innovációs lehetőségek bemutatására mind az ipar, mind a felsőfokú oktatásban a képzések területén. A Youth Camp Lendava programkínálatában három tematikus napon vehetnek részt (Cultural day, Traditional and Sports day, Carrier day), melyen egymás kultúráját, ipari környezetét, népi hagyományait és sport életét ismerhetik meg. Az együttműködés célja egyrészt az is, hogy a diákok középfokú tanulmányaik végeztével olyan felsőoktatási intézményben tanulhassanak, mind a képzési formával, mind pedig a releváns szakmai kompetenciákkal ellátja őket, ezzel is csökkentve az elvándorlást nagyobb városok, főváros felé. A projekt partnerek között kialakuló kölcsönös bizalom segíti a további közös gondolkodást, a célcsoport későbbi problémáinak feltárását, azokra közös gondolkodás utáni együttes fellépést, problémamegoldást, továbbá egy későbbi nagy pályázat benyújtásának alapjait valósítják meg. A projekt során szlovén és magyar fiatalok megismerik a határ két oldalán lévő felsőoktatási intézmények lehetőségeit, továbbá a kulturális értékeket és a fenntarthatóság kérdéskörébe tartozó probléma  megoldásokat, jó gyakorlatokat. A helyi akciókkal eddigiekben csak helyi. megyei célokat sikerült elérni, a projekt lehetőséget kínál arra, hogy egymás jó gyakorlatait megismerve, ezek együttese alkalmazása további célok elérését szolgálja a későbbi közös projektek alapjául szolgálva. A fiatalok határmenti közös táborozása, élményei erős kohéziót eredményeznek, továbbá a középfokú és felsőfokú oktatási rendszerek átjárhatóságát elősegíti a két ország közötti együttműködésben. A két térség közelsége az egymás országaiban való tanulás lehetőségeinek megvalósulását segíti elő. A két ország diákjai, hallgatói és intézményvezetői egymás oktatási rendszerét, kultúráját megismerik, valamint a kulturális, társadalmi és fenntarthatósággal kapcsolatos értékeire is rálátásuk lesz a középiskolai és egyetemi oktatási rendszeren keresztül. A határ közelsége lehetővé teszi, hogy a gyakorlati oktatásban a zalaegerszegi kampusz duális képzési partnerlistáján szereplő cégek, vállalatok közül a gazdasági, informatikai, műszaki és mérnöki területeken építhesse karrierjét, ugyanakkor mégis lakóhelyéhez közel maradhasson. Innovatív elem, hogy a projekt arra törekszik, hogy a két ország között kínált közép- és felsőoktatási képzések könnyebben átjárhatóvá váljanak.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00102)

 

Projekt címe: Ahogy Küzmič tette egykor – Kapcsoljuk össze az egykori közös kulturális teret a mában

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.725,00 EUR

Projekt időtartama: 2024.09.01. – 2024.10.31.

Projektpartnerek: Razvojni zavod Občine Puconci, Szakonyfalu Község Önkormányzata

A földrajzi terület, ahol ma a rába-vidéki szlovének élnek, és a prekmurjei terület a második világháború előtt közös volt. A helyi lakosok a Mura és a Rába folyók közötti területen saját nyelvet, az óprekmurjei nyelvet fejlesztették ki. A közös nyelv mellett hasonló életmódot és kulturális szokásokat is ismertek. E terület nyelvét és kultúráját erős elszigeteltség jellemezte Közép-Szlovénia területétől. Ezeket a kapcsolatokat a múltban durva politikai törés szakította meg, de ma újraélesztik és ápolják. Ezért a Puconci Fejlesztési Intézet és Szakonyfalu Község Önkormányzata jelen felhívás keretében olyan együttműködésről állapodtunk meg, amelyet a jövőben igyekszünk állandósítani. A határokon átnyúló kulturális eseményeken keresztül szeretnénk összekapcsolni az egykori közös kulturális teret, amelynek közös szála Küzmics István, a prekmurjei nyelv megalapítója, hiszen ő az első prekmurjei mű szerzője. Küzmić művei és prekmurjei fordításai jelentették az alapját a szlovén nyelv megőrzésének és továbbfejlesztésének az akkori Habsburg Monarchiában.  Küzmics István író, tanár és pap a szlovéniai Strukovciban született 1723-ban, de Magyarországon szolgált, dolgozott és élt, ahol eltemették. Művei a reformáció szellemében íródtak, amely azt vallotta, hogy minden nemzetnek saját nyelvén kell olvasnia Isten Igéjét. Küzmics a korszak kulcsfontosságú műveinek fordításaival és saját eredeti műveivel jelentősen hozzájárult a prekmurjei irodalom elterjedéséhez és megalapozásához. Emellett fontos oktatási szerepet játszott a korabeli emberek számára, hiszen történelmi, matematikai, földrajzi témájú könyveket írt. Küzmič történelmi és kulturális kontextusban kapcsolja össze Prekmurjét és Rába-vidékét, kiemelve közös kulturális örökségüket és identitásukat. Idén ünnepeljük születésének 300. évfordulóját. Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet akkori és későbbi jelentőségére a prekmurjei és pomerániai régió számára, és hogy kapcsolatokat alakítsunk ki a további együttműködés érdekében, két Küzmicsnek szentelt, határokon átnyúló rendezvényt szervezünk, miközben lehetőséget és környezetet teremtünk a szélesebb körű interakcióra, kellemes társasági életet biztosítunk, és gazdag kulturális és szórakoztató programot kínálunk a látogatóknak. A két rendezvényt ” Ahogy Küzmič tette egykor – Kapcsoljuk össze az egykori közös kulturális teret ma” címmel tartjuk meg. Egy olyan esemény létrehozásával, amelynek célja a szlovéniai prekmurjei és a magyarországi rába-vidéki emberek összehozása és megismerése, Küzmics író örökségére alapozva, aki már a múltban is összekötött minket, és ma is összeköt minket a régi prekmurjei nyelv alapján, amelyet még mindig mindkét oldalon értenek. A projekt célja az lesz, hogy a határ két oldalán élő embereket tartalmasan összekapcsolja, két egész napos rendezvényt szervez, amely Küzmics közös történelmi és kulturális történetének szépséges összefoglalását jelenti majd. Az egész napos rendezvény kiváló alkalom lesz az egyesületek, művészek, helyi szolgáltatók, önkormányzati és tanácsi tagok, érdeklődő lakosok minden korosztálya közötti találkozásra és eszmecserére. Emellett fontos információkat nyújt majd a történelem során kialakult kulturális kapcsolatainkról, és biztosítja a régi prekmurjei nyelv életben tartását és megőrzését. A közös rendezvény így tiszteleg közös kulturális örökségünk előtt, amely eddig nem kapott kellő figyelmet. A rendezvények keretében történelmi tényeket fogunk feltárni, és egy kiállítást hozunk létre Küzmics István munkásságáról és életéről, amely vadonatúj lesz, és mindkét országban megtekinthető lesz. A két hasonló, kulturális, oktatási, gasztronómiai és szórakoztató elemeket ötvöző, mindkét országból és mindkét országban megvalósuló rendezvény koncepciója egyedülálló és teljesen új lesz ebben a környezetben, hiszen ilyen jellegű rendezvényeink még nem voltak. A rendezvények révén erősíteni fogjuk a kulturális örökséget és megőrizzük a prekmurjei és az rába-vidéki dialektust, mivel a rendezvényeken mindkét dialektus használva lesz. A vendégeket végigkalauzoljuk Küzmics életén és munkásságán mindkét országban, megtekinthetik a műveiből rendezett kiállítást, kulturális programon vehetnek részt, megkóstolhatják a helyi konyhát, valamint kötetlen légkörben ismerkedhetnek és ismerkedhetnek egymással.  Hogy az élményt a lehető legérdekesebbé tegyük, a programot úgy alakítjuk ki, hogy az több célcsoport számára is vonzó legyen.

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00104)

 

Projekt címe: A generációk közötti határokon átnyúló kapcsolatok erősítése a kultúrák közötti párbeszéd révén

Projekt költségvetés (ERFA társfinanszírozás): 20.312,50 EUR

Projekt időtartama: 2024.04.01. – 2024.06.30.

Projektpartnerek: Korenika, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci; MURABA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS

Muravidék és Rábavidék mint vidéki határrégióként számos közös fejlesztési kihívással néz szembe, mint például a tartós munkanélküliség, a vállalkozói tevékenység alacsony szintje, a fiatalok elvándorlása, a népesség elöregedése és a társadalmi kirekesztés, különösen az idősek esetében. A vidéken van néhány szociális védelmi szolgáltatás, különösen az idősek számára, amelyeket azonban gyakran nem használnak ki az alacsony integráció és a potenciális felhasználók tájékozatlansága miatt. Az egyesületek és a nem kormányzati szervezetek erős szerepet játszanak a vidéken, generációk közötti hálózatépítést biztosítva és a társadalmi tevékenységek szervezve. A társadalmi vállalkozói tevékenység terén vannak jó példák Šalovci és Szentgotthárd esetében, amelyek célja a vállalkozói történet felépítése és pozitív társadalmi hatások létrehozása a kiszolgáltatott csoportok képzésével és foglalkoztatásával. A Korenika és a Muraba partnerséget kötött, hogy közös küldetést kövessenek, amely elsősorban a szervezetek és felhasználók összefogásán alapul a társadalmi kirekesztés csökkentése és a vidéki területek kiszolgáltatott csoportjai számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. Rendezvényekkel összekötjük a szociális és fogyatékossági ellátás területén működő intézményeket a nem kormányzati szektorral, a potenciális kedvezményezettekkel és a nagyközönséggel. Fesztiválok szervezésével elősegítjük a bizalmat, növeljük a kölcsönös megértést és a kohéziót a térség lakossága között. A Šalovci és Szentgotthárdi fesztiválok keretében konzultációk és kulturális rendezvények szervezésével összehozzuk a kiszolgáltatott csoportok és a vidéki területek szükségleteivel foglalkozó szereplőket, új együttműködési kapcsolatokat teremtünk, és előmozdítjuk a generációk közötti szolidaritást. A projekt nagy jelentőséggel bír a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás és a szereplők összefogása szempontjából, hogy megoldásokat találjanak. A jól fogadott fesztiválok keretében a szocializáció és az egyéni viták révén létrejön a kultúrák közötti párbeszéd. Ily módon a partnerek a határokon átnyúló megközelítés révén sokkal magasabb szintű eredményeket érnek el. A Korenika koordinálja a projektet, szervezi a rendezvényt Šalovcin, és részt vesz a Szentgotthárdi rendezvény programjának megtervezésében és megvalósításában. A Korenika kulcsszerepet fog játszani magának a rendezvénynek az érdemi részében és az egyes konzultációk, viták moderálásában, valamint a szlovéniai oldal intézményeinek bevonásában. A kulturális részről és a résztvevő magyarországi szervezetek koordinálásáról a partner Muraba gondoskodik. A két rendezvény szervezőcsapata közös lesz. A rendezvények szervezésével erősíteni fogjuk a kölcsönös kapcsolatokat, új kapcsolatokat teremtünk a civil társadalmi együttműködésben, előmozdítjuk a határokon átnyúló, generációk közötti szolidaritást, a bizalmat és a kultúrák közötti párbeszédet. Erősíteni fogjuk az egyesületek (ifjúsági és idősek egyesületei), a szociális vállalkozások szerepét, és összekapcsoljuk őket. Ugyanakkor összekapcsoljuk őket a közintézmények és a nem kormányzati szervezetek hálózatával. 2 közös, határokon átnyúló nyilvános rendezvényt lesz szervezve, amelyen legalább 30 szolgáltató mutatkozik be. A rendezvényen 400 látogató vesz részt. A rendezvények három szálon futnak: szakmai, kulturális és társadalmi. A szakmai a közintézményeknek, a szociális vállalkozásoknak, a helyi hatóságoknak és a nyilvánosságnak szólnak. Az első rendezvényre április-májusban kerül sor a Korenika szociális gazdaságon, a másodikra pedig augusztusban Szentgotthárdon, az első rendezvény folytatásaként. A Šalovciban megrendezésre kerülő esemény a társadalmi befogadás és a generációk közötti együttműködés területén intézmények közötti kölcsönös tanuláson alapul. A vidéki szolgáltatók előadóként vesznek részt és a látogatókkal közösen konzultálva felvázolják a határ menti térség legfontosabb kihívásait. A szociális és fogyatékosságügyi ellátás területén működő intézményekből hálózatot hoznak létre, hogy az információk és a bevált gyakorlatok megosztása révén együttműködésükre építsenek. A kultúrák közötti párbeszéd és a fiatalabb és idősebb generációk részvétele kulcsfontosságú lesz a vidéki kihívások holisztikus kezelésében. A szentgotthárdi rendezvény a szolgáltatások felhasználóira, nevezetesen a fiatalokra, az idősekre és a fogyatékkal élőkre összpontosít. A kerekasztalt nekik szenteljük, és aktív szerepükre is kitérünk. Ők ismertetik majd a nézőpontjukat és igényeiket, és felvázolják a generációk közötti együttműködés lehetőségeit. A partnerek a projekt befejezése után is a küldetésre építenek, és hosszú távon együtt fognak dolgozni a generációk közötti határokon átnyúló kapcsolatok erősítése érdekében. Szlovéniában a rendezvény a természeti és kulturális örökséggel való kapcsolatra összpontosít, beleértve a mezőgazdaságot is, míg a szentgotthárdi rendezvény elsősorban a kulturális örökségre (a történelem és a hagyományok megőrzésére).

Forrás: pályázati adatlap (SIHU00105)

Kézikönyv a kedvezményezetteknek

Program útmutatók

PROGRAMLOGO (nyelvi és színváltozatok)

Kétnyelvű változatok

Angol nyelvű változatok

A program láthatósági követelményeinek megfelelő betartása érdekében a projektpartnereknek legalább egy A/3-as méretű plakátot vagy ezzel egyenértékű elektronikus kijelzőt kell kihelyezniük a projektpartnerek helyszínein az Interreg-projektről szóló információkkal, kiemelve az Interreg SI-HU program támogatását. A nyomtatott vagy elektronikus kijelzőket a projekt megkezdésekor, de legkésőbb hat hónappal a projekt jóváhagyását követően kell kihelyezni.

A/3 plakátsablon

Egyéb útmutatók

A standard projektek magyar projektpartnerei számára elérhetővé vált a jelentéstételi csomag, amely tartalmazza a nemzeti beszerzési szabályzatot, a kiegészítő jelentéstételi útmutatót és egyéb dokumentumokat. A dokumentumok elolvasása és az útmutatók betartása nagymértékben segíti a magyar projektpartnereket, hogy jó minőségű partnerjelentéseket nyújtsanak be a programszervekhez.

Jelentéstételi csomag a standard projektek magyar projektpartnerei számára 

Workshopok kedvezményezettek számára

A kedvezményezettek számára szervezett az első workshopokra a projektek jóváhagyása után kerül sor.