Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje Interreg Programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027 je bil ustanovljen 26. januarja 2023 in je sestavljen iz predstavnikov obeh držav članic, Slovenije in Madžarske. Sestava Odbora za spremljanje je bila določena na osnovi medsebojnega sporazuma programskih partnerjev, ki zastopajo državi članici.

Odbor za spremljanje usmerja program, zagotovi kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja in odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi projektov za sofinanciranje. Hkrati je prevzel naloge in obveznosti za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020. 

Zasedanja OzS bodo potekala izmenično v obeh državah članicah. OzS zaseda vsaj enkrat letno in pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na izvajanje programa in sprejme odločitve o kakršnih koli spremembah programa, ki jih predlaga Organ upravljanja ali OzS s svojim predlogom.

Člani Odbora za spremljanje

Poslovnik Odbora za spremljanje

Prosim oglejte si Poslovnik Odbora za spremljanje.

Prvo, ustanovno zasedanje Odbora za spremljanje (OzS) Programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027 je potekalo 26. januarja 2023 na Pohorju v Sloveniji. Člani odbora so potrdili Poslovnik OzS in Javni razpis za standardne projekte.

Sklepi so na voljo v priloženem dokumentu.

Druga seja Odbora za spremljanje programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027 je potekala 11. in 12. septembra 2023 v Zalakarosu na Madžarskem. Člani Odbora za spremljanje so potrdili Načrt vrednotenja za IP SI-HU 2021-2027, odobrili 11 standardnih projektov v okviru prvega roka za oddajo, se seznanili s spremembo aneksa 1 k Poslovniku in se dogovorili, da je 2. rok za oddajo projektnih predlogov za standardne projekte 19. januar 2024 opoldne.

Sklepi 2. seje Odbora za spremljanje.

Tretja seja Odbora za spremljanje programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027 je potekala 23. novembra 2023 v Moravskih Toplicah v Sloveniji. Člani Odbora so bili sezanjeni s potekom  zaključevanja programskega obdobja 2014-2020 in potekom izvajanja programa za obdobje 2021-2027, odobrili 11 projektov manjših vrednosti, v okviru prvega roka za oddajo in se dogovorili, da bo 2. rok za oddajo proketov manjših vrednosti v mesecu oktobru 2024. Točen datum roka bo določen na naslednji seji odbora in objavljeno na spletni strain, vsaj dva meseca pred iztekom roka za oddajo.

Sklepi 3. seje odbora za spremljanje.