DOBRODOŠLI V ZELENEM PROGRAMU

Interreg Program Slovenija-Madžarska

Interreg Program Slovenija-Madžarska je program, ki ga sofinancira Evropska unija in podpira čezmejno sodelovanje. Sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko se je začelo sredi 90. let prejšnjega stoletja in je privedlo do kopičenja dragocenih izkušenj o teritorialnem sodelovanju EU med upravnimi organi, pa tudi med relevantnimi deležniki iz obeh držav. Administrativne in izvedbene ureditve, uvedene v vsakem od programskih obdobij, so postopoma izboljševale pogoje za sodelovanje, kot so skupni razpisi za zbiranje predlogov, skupni projekti, načelo vodilnega partnerja, in prispevale k odpravi nekaterih pomembnih ovir.

 

Programsko območje

Programsko območje Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021–2027 obsega naslednje upravičene regije NUTS 3:

– regiji Pomurje in Podravje v Sloveniji

– županiji Vas in Zala na Madžarskem.

Obmejno območje med Slovenijo-Madžarsko obsega 10,627 km², dve tretjini pripadata madžarski, tretjina pa slovenskemu obmejnemu območju, ki ju ločuje 102 km dolga meja. Gostota prebivalstva je 90,6 oseb/km², kar je pod povprečjem EU-27. Podravje je najbolj gosto poseljeno zaradi Maribora (drugega največjega mesta v Sloveniji), medtem ko so druge regije redkeje poseljene in kažejo značilnosti podeželja.

 

Poselitvena struktura programskega območja kaže značilnosti dvojnosti: poleg nekaterih pomembnih večjih mest je večina območja tipično podeželska, redko poseljena regija z veliko majhnimi vasmi. Za programsko območje so značilni različni krajinski tipi: ravninska panonska območja (Pomurje, Podravje, Vas) se izmenjavajo s hribovitimi (Podravje, Zala) in subalpskimi območji (Pomurje, Vas)

 

Programske prednostne naloge

PREDNOSTNA NALOGA 1

Zelena obmejna regija

Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaženja. 

PREDNOSTNA NALOGA 2

Vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu

Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

PRIORITY AXIS 1

Obmejna regija sodelovanja

Boljše upravljanje sodelovanja

Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi

Financiranje in sredstva

Vizija in poslanstvo

Na programskem območju med Slovenijo in Madžarsko je bilo ugotovljenih več potencialov, potreb in izzivov, ki so jih izrazili akterji na programskem območju in ki jasno kažejo, da je ozemlje pred pomembnimi spremembami, ki jih je mogoče obravnavati skupaj. Program se osredotoča na omejeno število tematskih področij in bo združil vire za spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za večjo raven zmogljivosti za sodelovanje, nov razvoj in skupne rešitve za ugotovljene izzive.

Vizija čezmejnega programa je prispevati k aktivni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.