Back in the day

Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine

Muzeji na prostem so opredeljeni kot strokovno-znanstveno načrtovane in vodene ustanove, ki na izbranem zemljišču prikazujejo način poselitve, graditve stavb, življenja in gospodarjenja v določeni kulturi. Projekt s svojim inovativnimi rešitvami, ki temeljijo na sodelovanju v okviru delovnih procesov, odgovarja na skupni izziv programskega območja na področju strategij delovanja, ustanavljanja in promocije muzejev na prostem. Projekt tudi išče odgovore na nezadostno povezanost obstoječih muzejev na prostem, s kulturnim turizmom in sorodnimi dejavnostmi, z namenom, da se stanje pri že obstoječih izboljša in pri novih že od same ustanovitve opredeli ter sprejme ustrezne ukrepe. Pomanjkljivo stanje se bo v projektu reševalo z dolgoročnim pristopom in interdisciplinarnim sodelovanjem, ki bo zajemalo vključitev različnih deležnikov povabljenih k sodelovanju, pri čemer bodo le-ti še dodatno prispevali k vzajemni krepitvi zmogljivosti. Glavni skupni cilj projekta je skozi institucionalno sodelovanje partnerskih in ostalih zainteresiranih organizacij na interesnem področju muzejev na prostem in kulturnega turizma prispevati k doseganju višje ravni sodelovanja med partnerjema in doseganje višje ravni sodelovanja med ostalimi zainteresiranimi organizacijami preko modularno oblikovanega dolgoročnega strateškega partnerstva.
Partnerja imata na projektnih delovnih področjih različno razvite sposobnosti in izkušnje, madžarski partner je uveljavljen upravitelj prvovrstnega muzeja na prostem, slovenski partner pa je v fazi ustanavljanja le-tega, zato se bosta v projektu vzajemno dopolnjevala ter s svojimi obstoječimi in novimi mrežami pripomogla k povečanju potencialov za uresničevanje doseženih rezultatov. V projektu bodo izvedene izmenjave zaposlenih, delovna srečanja osebja in drugih deležnikov, izobraževalno-promocijske ekskurzije, doživljajsko-izkustvene delavnice ter izdan e-zbornik.

 

 

 • PREDNOSTNA OS 2

  Prednostna naložba 11b

  SC 2: Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih

 • TRAJANJE PROJEKTA

  01.01.2018 – 31.12.2019

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  218.407,50 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (vodilni partner)
  • Göcseji Múzeum