Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Prednostne osi

Program obravnava dve prednostni osi:

Prednostna os 1: PRIVLAČNA REGIJA

Prednostna os vključuje prednostno naložbo 6 c, ki se sklada s tematskim ciljem 6.

Regija ima velik potencial v naravnih in kulturnih vrednotah, ki jih je treba zaščiti in ohraniti, poleg tega pa predstavljajo trdno podlago za trajnostni razvoj dediščine, ki temelji na turizmu in povezanih dejavnostih. Regija je zaznamovana z dvojnostjo: nekatere podregije (posebno zdravilišča in terme) so dobro razvite in dosegajo izjemne izide v primerjavi z nacionalnimi in evropskimi standardi, medtem ko potencial drugih območij ostaja neizkoriščen (podeželska in naravna območja, zaščitena območja).

Projekti, ki bodo financirani v okviru te prednostne osi, se bodo osredotočali na 1) ohranjanje dediščine in 2) pospeševanje izkoriščanja potenciala v turistično manj razvitih regijah. Ob upoštevanju dodeljenih sredstev je v programu mogoče podpreti le omejen razvoj infrastrukture, ki se sklada s projekti ohranjanja in razvoja turizma v obmejnih regijah.

Mogoča ključna področja sodelovanja:

 • ohraniti, ovrednotiti in promovirati naravno in kulturno dediščino s trajnostnimi oblikami turizma,
 • zgraditi ustrezno infrastrukturo za turistično ponudbo na odročnih območjih,
  • pomagati deležnikom izboljšati kakovost, učinkovitost in konkurenčnost njihovih turističnih storitev z mreženjem in grozdenjem,
  • izboljšati prepoznavnost in znamenje regije s skupnim nastopom (orodja IKT),
  •   diverzifikacija skupnih produktov in storitev z navzkrižnim povezovanjem odročnih krajev kulturne in naravne dediščine z večjimi turističnimi destinacijami.

Prednostna os 2: REGIJA SODELOVANJA

Prednostna os vključuje prednostno naložbo 11 b, ki se sklada s tematskim ciljem 11. Učinkovito sodelovanje regionalnih akterjev lahko ustvari pomembno dodano vrednost pri razvoju regije, saj bodo skupne težave obravnavne v okviru skupine, kar bo učinkovitejše in bo imelo večji vpliv na čezmejno identiteto. Vzpostavitev boljših modelov upravljanja, ki bo izboljšala javne storitve in socialne inovacije, ki upoštevajo tudi potrebe ranljivih skupin, je eden izmed ključnih izzivov regije, ki teži k boljšemu sodelovanju med javnimi organi, civilnimi organizacijami in subjekti javnega interesa. Naslednji ključni cilj Unije je poglobiti čezmejno sodelovanje deležnikov in tako prispevati k spoštovanju, strpnosti in k medsebojnemu razumevanju.

Projekti bodo obravnavali glavne izzive in potrebe, ki so bili ugotovljeni v analizi programskega območja. V okvir projektov ne bodo vključene infrastruktura in naložbe, ampak bodo znotraj projektov raziskane možnosti za izboljšanje stanja na različnih družbenogospodarskih in okoljskih področjih, ki jih omogočajo čezmejne mreže in sodelovanje.

Mogoča ključna področja sodelovanja:

 • socialni izzivi, kot so: staranje, revščina, preseljevanje, kakovostne socialne storitve, zdravstveno varstvo,
 • varstvo okolja, obnovljiva energija, upravljanje tveganja,
 • čezmejna dostopnost in interoperabilnost (mehki ukrepi, sodelovanje),
 • usklajevanje potreb na trgu dela z izobraževanjem in s poklicnim usposabljanjem s posebnim poudarkom na mladih in vseh prikrajšanih skupinah.

Click here to add your own text

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska