Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

Finančni okvir

Skupni znesek sredstev ESRR, ki so na voljo v obdobju 2014–2020 za program sodelovanja Slovenija – Madžarska je 14,795.015 EUR. Projektna skupina je določila, da se bodo sredstva glede na projektni osi razdelila na sledeči način:

  • 67,59 % vseh razpoložljivih sredstev ESRR, tj. 10,000.000 EUR, se dodeli tematskemu cilju 6 »ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostna naložba 6 c, »ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine«. Glede na zelo omejen proračun programa sta dve tretjini sredstev namenjeni prednostni osi 1 za dosego otipljivega vpliva na področju razvoja trajnostnega turizma. Ob tem so bile upoštevane predvidena potreba po virih v povezavi z načrtovanimi vrstami ukrepov ter izkušnje iz prejšnjega programa na področju ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot.
  • 22,27 % vseh razpoložljivih sredstev ESRR, tj. 3,295.015 EUR, se dodeli tematskemu cilju 11 »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja pa tudi sodelovanja med prebivalci in institucijami«. Ob dodelitvi so bile upoštevane manjše potrebe po financiranju glavnih vrst ukrepov, ki so predvideni v okviru te prednostne osi (organizacija srečanj, konferenc in seminarjev z morebitnimi manjšimi pilotnimi elementi posebnih ukrepov).
  • 10,14 % vseh razpoložljivih sredstev ESRR, tj. 1,500.000 EUR je skladno s 17. členom Uredbe o ETS namenjenih tehnični pomoči v okviru programa.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska