Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

REVIZIJSKI ORGAN (RO)

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 369 69 00
Fax: +386 (0)1 369 69 14

E-pošta: mf.unp@gov.si
www.mf.gov.si

Directorate General for Audit of European Funds, Hungary

Bartók Béla út 105-113
1115 Budapest
Hungary

Skladno s 127. členom Uredbe (EU), št. 1303/2013, RO zagotovi, da revizije vključujejo pregled ustreznega poslovanja vodstva in delovanja sistema nadzora programa sodelovanja in so izvedene na ustreznem vzorcu delovanja na podlagi prijavljenih izdatkov. Organ prav tako pripravi tudi poročilo in mnenje o skladnosti vodstva in sistemov nadzora.

Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev (GoA), ki jo sestavljajo predstavniki odgovornih organov iz obeh držav članic, ki sta vključeni v Program sodelovanja. Vlogo revizijskega telesa (revizije na Madžarskem) bo prevzel Generalni direktorat za revizijo evropskih sredstev iz Madžarske.

Predstavniki morajo biti neodvisni od članov Odbora za spremljanje, nadzornikov, določenih na podlagi člena 23 (4) Uredbe o ETS in vseh drugih dejavnosti in finančnih zadev projekta. Skupina revizorjev bo imenovana v treh mesecih od odločitve o potrditvi programa. Skupina bo sestavila svoj poslovnik in jo bo vodil Revizijski organ. Odločitev o telesu, ki bo izvajalo revizije sistema in preverjalo izdatke, bosta sprejela Revizijski organ in skupina revizorjev med postopkom oblikovanja revizijske strategije programa.

Revizijski organ bo svoje naloge izvajal skladno s slovenskimi in z evropskimi institucionalnimi, pravnimi in finančnimi določbami.

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska