Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

eMS

Sistem eMS bo na podlagi 72. člena Uredbe o skupnih določbah posredoval podatke, ki so potrebni za izpolnitev zahtev upravljanja, spremljanja in vrednotenja. Izmenjava podatkov z Evropsko komisijo poteka v elektronski obliki (s pomočjo portala SFC2014), kot to določata 74. in 112. člen Uredbe o skupnih določbah. Na podlagi 122. člena Uredbe o skupnih določbah je treba poskrbeti, da je elektronska izmenjava podatkov (sistem eMS) med upravičenci in Organom upravljanja, Skupnim sekretariatom, Organom za potrjevanje, nacionalnim organom in Revizijskim organom mogoča najpozneje od 31. decembra 2015 naprej.

eMS je dosegljiv s klikom na spodnjo povezavo:

Web eMS

Splošna navodila za delo s sistemom eMS so na volju tukaj.

Sistem eMS mora upoštevati spodnje zahteve:

  • celovitost in zaupnost podatkov;
  • avtentikacija pošiljatelja v smislu Direktive 1999/93/EC;
  • hramba skladno s pravili o zadržanju podatkov, kot je določeno v 140. členu Uredbe o skupnih določbah;
  • varen prenos podatkov;
  • dostopnost med običajnim delovnim časom in zunaj njega (razen za aktivnosti tehničnega vzdrževanja);
  • dostopnost držav članic in upravičencev, ki je neposredna ali pa je omogočena prek vmesnika za samodejno sinhronizacijo in zapisovanje podatkov znotraj nacionalnih, regionalnih in lokalnih sistemov računalniškega upravljanja;
  • varstvo osebnih podatkov posameznikov in poslovna tajnost pravnih oseb glede na obdelane podatke (na podlagi Direktive 2002/58/EC o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Direktive 95/46/EC o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov).

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska