Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nova ustvarjanja

Novi izzivi

Novi skupni uspehi

ODBOR ZA SPREMLJANJE

V treh mesecih po obvestilu s strani Komisije o sprejetju programa, bosta obe državi članici, ki sodelujeta v programu, sestavili Odbor za spremljanje v soglasju z Organom upravljanja. Sestava Odbor za spremljanje temelji na skupnem dogovoru obeh držav članic skladno s 5. členom Uredbe o skupnih določbah ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije o evropskem kodeksu ravnanja pri partnerstvu.

Člani Odbora za spremljanje bodo zastopali sodelujoči državi članici na ravni politike in uprave. Poskrbeli bodo za pregleden pristop in bodo iskali optimalne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu območju.

Zastopali bodo področja, ki so pomembna za programsko območje in sodelujoče regije. Predstavnik Evropske komisije bo sodeloval kot svetovalec. Sodelovali bodo tudi drugi organi, ki zastopajo civilno družbo, vključno s partnerji na področju okolja, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spodbujanje socialne vključenosti, enakosti med spoloma in nediskriminacije (npr. nevladne organizacije). Podrobnosti o postopku glasovanja bodo določene v poslovniku Odbora za spremljanje po načelu, da ima vsaka sodelujoča država en glas.

Odbor za spremljanje bo usmerjal program ter zagotavljal kakovost in učinkovitost njegove izvedbe. Odbor za spremljanje izvaja svoje naloge v skladu z 49. in s 110. členom Uredbe o skupnih določbah. Podrobnosti delovanja Odbora za spremljanje so določene v poslovniku ob upoštevanju splošnega pravila, da ima vsaka država en glas.

Odbor za spremljanje sprejme svoj poslovnik v dogovoru z Organom upravljanja. Organ upravljanja vodi sestanke Odbora za spremljanje. Sestanki Odbora za spremljanje bodo izmenično organizirani v eni državi članici. Odbor za spremljanje se sestane vsaj enkrat letno ter pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preveri vse težave, ki vplivajo na izvajanje programa in sprejme odločitve o spremembah programa, ki jih predlaga Organ upravljanja ali Odbor za spremljanje sam. Brez poseganja in skladno s členom 110 (2)(a) Uredbe o skupnih določbah lahko Odbor za spremljanje odloča o:

  • metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije in njihovo revizijo;
  • strategiji vrednotenja in komunikacije ter o njuni kakršni koli spremembi;
  • izbiri operacije, ki bo podprta.

Odbor za spremljanje lahko sestavi delovne skupine. Sestanke Odbora za spremljanje in njihove zapisnike pripravi Skupni sekretariat skupaj z Organom upravljanja in dejavnimi člani. Če je potrebno, lahko člani Odbora za spremljanje sprejmejo odločitve tudi po pisnem postopku skladno s pogoji, ki so določeni v poslovniku.

Države članice in Odbor za spremljanje spodbujajo enakost med moškimi in ženskami ter enake možnosti glede članstva v Odboru za spremljanje. Organ upravljanja pozove člane Odbor za spremljanje k podpisu izjave o strinjanju z njihovimi dolžnostmi v povezavi z zaupnostjo in navzkrižjem interesa ter člane Odbor za spremljanje opozori o javni dostopnosti seznama članov Odbora za spremljanje.

MONITORING COMMITTEE MEMBERS FOR SLOVENIA

TYPE NAME AND SURNAME INSTITUTION ROLE
Members with voting right Mojca Krisch Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vodja delegacije Member
Tatjana Rener   Substitute
 Anton Pavlin Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Member
Vesna Silič   Substitute
Simona Križaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Member
Krunoslav Karlovčec   Substitute
Irena Marš Ministrstvo za kulturo Member
Ivan Oven   Substitute
Jana Lenarčič Ministrstvo za infrastrukturo Member
Luka Škoda   Substitute
Tadej Bojnec Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Member
Marjan Cukrov   Substitute
Members in advisory capacity   Ministrstvo za zunanje zadeve Member
 Katja Križnar-Urbanc   Substitute
Tatjana Pezdir Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Member
Tit Neubauer   Substitute
Stanko Baluh Urad Vlade za narodnosti Member
Tjaša Herman   Substitute
Grit Ackermann Gospodarska zbornica Slovenije Member
Samo Hribar Milič   Substitute
Uroš Rozman Mariborska razvojna agencija, Vzhodna kohezijska regija Member
Sabina Potočnik Magdič Razvojni center Murska Sobota, Vzhodna kohezijska regija Substitute
Rok Šimenc BSC Kranj, Zahodna kohezijska regija Member
Giuliano Nemarnik RRC Koper, Zahodna kohezijska regija Substitute
Bojan Vogrinčič Lokalna energetska agencija za Pomurje, CNVSO Member
Ivan Kramberger Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, CNVSO Substitute

MONITORING COMMITTEE MEMBERS FOR HUNGARY

TYPE NAME AND SURNAME INSTITUTION ROLE
Members with voting right Mr. Péter Kiss-Parciu Ministriy of Foreign Affaires and Trade – Department for Cross-border Cooperation Programmes (NA) Member
 Mrs. Nikoletta Horváth   Substitute
Ms. Lívia Balozsán Ministry of Foreign Affairs and Trade – Deputy State Secretariat for Regional and Cross-Border Economic Cooperation Department for Regional and Cross-Border Development  Member
Mr. Ádám Balya   Substitute
Ms. Ágnes Szíjártó Ministry of Agriculture Member
Ms. Anette Vincze   Substitute
 Mr. Balázs Birkás Hungarian Tourism Agency Member
 Ms. Anita Molnár   Substitute
Mr. Péter Balázsy County Council of Vas County Member
Mr. Péter Palotai   Substitute
Ms. Veronika Kárpáti County Council of Zala County Member
Mr. dr. Attila Pál   Substitute
Members in advisory capacity Ms. Zsófia Matild Preisinger General Directorate of Social Affairs and Child Protection, Sub-Office in Zala County Member
Ms. Beáta Spliák   Substitute
Mrs. Marietta Tuczainé Régvári Diocesan Caritas in Szombathely Member
Mr. Zoltán Drácz   Substitute
Ms. Krisztina Kinga Horváth Consultants for Sustainable Development Association Member
Mr. István Tamás Farkas   Substitute
Mr. Miklós Eszenyi Ministry of Human Capacities Member
Ms. Aranka Lukács   Substitute
Ms. Szalóky-Hoffmann Csilla Ministry of Finance Member
Mrs. Judit Czirákiné Pakulár Local goverment of Nagykanizsa (city with county rights) Member
Mr. Bárczi Miklós   Substitute
Ms. Adrienn Futó, dr. Széchenyi Programoffice Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company Member
Ms. Krisztina Erdős   Substitute
Mr. Viktor György Oroszi Ministry of Foreign Affairs and Trade, Department for Water Diplomacy and the Danube Region Strategy Member
   Mr. Balázs Heincz Substitute

MONITORING COMMITTEE MEMBER IN ADVISORY CAPACITY FROM EUROPEAN COMMISSION

NAME AND SURNAME INSTITUTION
Katalin Julia PENZES European commission, Desk Officer for Interreg V-A Slovenia-Hungary

  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska