IronCurtainCycling

Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Nekdanji stiki so izumrli, majhna naselja so pričela družbeno in gospodarsko pešati. Danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti, lahko bo točka preloma tega ruralnega območja. Temu cilju je služilo več projektov, toda celotno območje pokrivajoča, povezana in označena mreža kolesarskih poti in na njej sloneč, kolesarjem prijazen kompleksen krog storitev ni nastal. Ob prepoznavanju te vrzeli se pod vodstvom VP ZMÖ in sodelovanjem 4 HU in 3 SI partnerjev izvaja ta kompleksen projekt (v območju Lentija, Letenya, Őriszentpétra, Monoštra, Murske Sobote, Ptuja, Ormoža, Ljutomera, Lendave). Naš cilj je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano CBC kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem EV. Glavne aktivnosti: postavljanje kažipotov SI-HU odseka trase EV13, priključenih regionalnih mrež in spominskih točk železne zavese; vzpostavitev kolesarske povezave z novo točko prestopanja meje; Bogatitev kolesarjem prijazne ponudbe: kolesarska središča. e-polnilne točke, kolesarjem prijazne nočitve, skupne karte in mobilne aplikacije, tematske poti in turistični paketi; Izoblikovanje spominskega mesta železne zavese; Dogodki za prenos znanja, oblikovanje zavesti (npr. delavnice, kažipoti »kolesarjem prijaznih ponudnikov storitev« in menedžmenta obiskov); Prireditve (npr. kolesarski festival ICC Day, družinski dan Green Belt, konferenca EV13); Druge promocijske dejavnosti (npr. zbiranje pečatov ICC, online kampanje, spominki z logotipi). S tem projekt bistveno prispeva k diverzifikaciji turistične ponudbe čezmejnega prostora, izoblikovanju trajnostnih, dejansko skupnih turističnih storitev.

 

 

 • PREDNOSTNA OS 1

  Prednostna naložba 6c

  SC 1: Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine

 • TRAJANJE PROJEKTA

  15.08.2017 – 14.02.2021

 • VEZANA ESRR SREDSTVA

  1.947.709,55 EUR

 • PROJEKTNI PARTNERJI
  • Zala Megyei Önkormányzat (vodilni partner)
  • Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
  • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Občina Lendava
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság