Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Dopolnjevanje je mogoče v primerih, ko ni priložena sledeča dokumentacija:

1. potrdila FURS-a (potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o DDV statusu);

2. izpis ločenega stroškovnega mesta;

3. izpis iz registra osnovnih sredstev;

4. dokazila o plačilu;

5. skupni REK obrazec;

6. predpisani obrazci;

7. manjkajoče pravne podlage za zaposlene;

8. manjkajoči dokumenti v postopku izvedbe javnega naročila;

9. manjkajoči interni pravilniki, če PP z njimi razpolaga.

Partnerjevo poročilo o napredku je mogoče dopolniti v roku petih (5) koledarskih dni.

Zahtevek za dopolnitev dokumentacije bo PP poslan po elektronski pošti. Dopolnitve je potrebno poslati na elektronski naslov, s katerega je bil poslan omenjeni Zahtevek. Če nacionalna kontrola dopolnitev ne bo prejela v navedenem roku, izdatki ne bodo potrjeni, so pa lahko dopolnjeni v okviru preverjanja naslednjega partnerjevega poročila o napredku. Hkrati vas obveščamo, da so vsebinske dopolnitve mogoče le v okviru naslednjega partnerjevega poročila o napredku projekta. Sprememba glede možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev bo povzeta tudi v posodobljeni verziji »Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020«.