V petek, 3. marca 2023, je bil v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027, v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za standardne projekte. 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko v programskem obdobju 2021-2027, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je prispevati k aktivni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo  prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.

Za sofinanciranje projektov je na voljo 11,7 mil. EUR sredstev iz ESRR. Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 8. maj 2023 (ob 12. uri).

Program v okviru tega razpisa podpira standardne projekte v okviru naslednjih treh prednostnih nalog in pripadajočih specifičnih ciljev:

  • Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija
    • Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja
  • Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu
    • Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
  • Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija
    • Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja

Minimalna zahteva razpisa je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se oddajo s pomočjo skupnega elektronskega sistema spremljanja (Jems).

Razpis je objavljen v vseh treh programskih jezikih (slovenščini, madžarščini in angleščini). Razpis in razpisna dokumentacija ter Interreg program v slovenskem jeziku so na voljo na sledeči povezavi: Razpis in razpisna dokumentacija

Do povzetka za državljane lahko dostopate na: Povzetek za državljane.