Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Dopolnjevanje je mogoče v primerih, ko ni priložena sledeča dokumentacija:

1. potrdila FURS-a (potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o DDV statusu);

2. izpis ločenega stroškovnega mesta;

3. izpis iz registra osnovnih sredstev;

4. dokazila o plačilu;

5. skupni REK obrazec;

6. predpisani obrazci;

7. manjkajoče pravne podlage za zaposlene;

8. manjkajoči dokumenti v postopku izvedbe javnega naročila;

9. manjkajoči interni pravilniki, če PP z njimi razpolaga.

Partnerjevo poročilo o napredku je mogoče dopolniti v roku petih (5) koledarskih dni.

Zahtevek za dopolnitev dokumentacije bo PP poslan po elektronski pošti. Dopolnitve je potrebno poslati na elektronski naslov, s katerega je bil poslan omenjeni Zahtevek. Če nacionalna kontrola dopolnitev ne bo prejela v navedenem roku, izdatki ne bodo potrjeni, so pa lahko dopolnjeni v okviru preverjanja naslednjega partnerjevega poročila o napredku. Hkrati vas obveščamo, da so vsebinske dopolnitve mogoče le v okviru naslednjega partnerjevega poročila o napredku projekta. Sprememba glede možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev bo povzeta tudi v posodobljeni verziji »Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020«.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2017!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2017, ki bo potekal v soboto, 23. septembra 2017 v Sloveniji.

Odobreni projekti v okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 5. in 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 3. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 26 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 7 projektnih predlogov, nadaljnji 4 projektni predlogi so bili odloženi, 7 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca septembra sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 2.331.197,67 EUR ESRR, in sicer:

  • TELE-KA-LAND
  • MURA RABA TOUR
  • HORSE BASED TOURISM – HBT
  • GardEN

V okviru prednostne osi 2 so bili odobreni 3 projekt v vrednosti 738.107,86 EUR ESRR, in sicer:

  • e-documenta Pannonica
  • Back in the day
  • E-CONOMY

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega, drugega in tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 9,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 73 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.