Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2018!

Vprašalnik o Programu Sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Prosimo, izpolnite vprašalnik, ki nam bo pomagal oceniti naše aktivnosti in uspešnost doseganja naših komunikacijskih ciljev. Sodelujoči boste imeli priložnost pridobiti uporabno promocijsko darilo programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Poskusite svojo srečo! Vprašalnik bo odprt na naši spletni strani do konca januarja 2018.

Objavljena nova verzija pogostih vprašanj (FAQ)

Pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani programa za področja splošna vprašanja, upravičenost izdatkov in poročanje in elektronski sistem spremljanja (eMS), so bila dopolnjena s področjem informiranje in obveščanje.

Nova verzija je na voljo pod “Pogosta vprašanja”.

18 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektov

V torek, 14. novembra 2017, se je ob 12:00 zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 18 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva sredi leta 2018. Datum petega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU169 E-BRIDGE Krepitev čezmejnega energetskega sodelovanja med skupnostmi

 / Határon átnyúló energiaügyi együttműködés erősítése közösségek között

2 1 Local Development Foundation for Pomurje region  €        299.738,26
2 SIHU182 ReCharge Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih / Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonala érdekében 2 1 Zala County Development Public Nonprofit Ltd.  €        314.776,67
3 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €        336.925,10
4 SIHU138 Pannon Feeling Pannon Életérzés – tematikus turisztikai attrakciófejlesztés – Panonsko doživetje – Razvoj tematskih turističnih atrakcij 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €    1.378.767,07
5 SIHU184 Szőlőhegyi Piknik/Piknik  Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu 1 1 Zala Wineroute Association  €        231.364,96
6 SIHU185 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €        308.101,45
7 SIHU188 R-in-G Zöld Rapszódia – találkozások, emberarcú kulturális és természeti környezetben / Zelena rapsodija – srečanja v človeku prijaznem kulturnem in naravnem okolju / Rhapsody in Green 1 1 Ori Foundation  €        375.371,90
8 SIHU189 PANNON ACTIVATION HUB Aktivacijska stičišča kot orodje za krepitev institucionalnega sodelovanja na področju zaposlovanja skupin z manj možnostmi /Közösségi aktivációs pontok, mint eszköz az intézményes együttműködés megerősítésére a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €        321.312,75
9 SIHU190 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        923.268,64
10 SIHU191 NeMeSzoV II. Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért –

Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 

2 1 Local development foundation for Pomurje region  €        185.716,50
11 SIHU192 ECOTOURNET II. ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €        333.166,93
12 SIHU193 DOŽIVI MURO/MURA – ÉLMÉNY DOŽIVI MURO / MURA – ÉLMÉNY 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €        763.628,45
13 SIHU194 Thermal KEX Izmenjava znanja in izkušenj s področja obdelave termalnih voda / Tudás- és tapasztalatcsere a termálvíz kezelés területén 2 1 University of Maribor  €        213.154,50
14 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €        340.303,05
15 SIHU196 MartinNet Új szlovén-magyar kulturális hálózat kialakítása a Szent Márton örökség fejlesztése érdekében  2 1 Szülőföld Cultural, Sport and Heritage Association  €        312.431,99
16 SIHU197 CLIMAMENTOR II Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        196.280,38
17 SIHU199 WeCare Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne / A napi gondozás feltételeinek a megteremtése a segítségre rászorultak számára 2 1  €        278.736,58
18 SIHU200 Green Line Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji / Fenntartható együttműködés a régiókban található közintézmények között a természetvédelem, energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén 2 1 Local energy agency Pomurje  €        348.500,00

Objavljeni dve novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljeni sta novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 6. del (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. del (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (6. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

 

Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Včeraj, 7. 11. 2017 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih 5 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj s 6 projekti, ki so že v izvajanju in dvema projektoma, ki bosta pogodbo podpisala naknadno, je v okviru programa 13 odobrenih projektov, ki bodo v programskem obdobju 2014-2020 dodatno krepili že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama. Slednje, tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Tretji rok za oddajo projektov se je zaključil aprila 2017, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku julija 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 7 projektov (prejeli smo 26 vlog) v skupni vrednosti 3 milijone evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev petih odobrenih projektov, in sicer TELE-KA-LAND, MURA RABA TOUR, Horse based tourism – HBT, e-documenta Pannonica in Back in the day.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. november 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, v mesecu marcu 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

Novice na RTV SLO lahko ogledate tukaj

OBVESTILO O POTEKU 4. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

deadline

Obveščamo vas, da bo v torek, 14. novembra 2017, ob 12.00 uri potekel 4. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

 

 

Razpoložljiva sredstva za 4. rok so navedena v spodnjem grafu.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!

Svečani podpis pogodbe in otvoritvena konferenca projekta Guide2Visit

Dne 26. 10. 2017 je bila v Monoštru v Železni županiji na Madžarskem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt odobren v okviru 2. roka za oddajo projektov Guide2Visit.

Uradni podpis pogodbe o sofinanciranju projekta Guide2Visit, »Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-border road access in the Slovenian Hungarian border region«. je potekal v okviru otvoritvene konference. Prisotne so uvodoma pozdravili generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih, državni sekretar odgovoren za okolje, razvoj kmetijstva in hungarikume Zsolt V. Németh in predsednik skupščine Železne županje László Majthényi.

Direktor županijske uprave dr. Péter Balázsy je zbranim podal glavne informacije o projektu in sicer, da je skupna vrednost projekta 2.018.740,53 EUR, višina sofinanciranje 85%, v projektu sodeluje  šest slovenskih in madžarskih partnerjev, zaključek projekta je predviden za leto 2020.

Cilj projekta je, da se skupno obmejno območje promovira kot privlačna turistična destinacija in da se povezano predstavi skupna naravna in kulturna dediščine obmejnega območja. Do sedaj se  omenjeno območje ne pojavlja kot enotna, skupna turistična destinacija, in zaradi tega je število turističnih obiskov in nočitev glede na turistični potencial nizko. Skupna in povezana ponudba bo privlačila večje število obiskovalcev in povečala dolžino bivanja, kot če bi bila ponudba omejena zgolj na lokalno raven v eni državi. Projekt se bo izvajal v sinergiji s projektom IronCurtainCycling, ki se prav tako financira iz programa sodelovanja SI-HU.

V nadaljevanju je vodja programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska Aleš Mrkela poudaril, da se v programskem obdobju 2014–2020 nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. novembra 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta marca 2018.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.

Izmenjava izkušenj s programom Central Baltic

Ta teden so predstavniki programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška obiskali program Central Baltic v kraju Turku na Finskem, kjer so se srečali z vodjo organa upravljanja Merike Niitepõld in informatikom tega programa Veli- Pekka Suuronen. Obisk je bil osredotočen na uporabo eMS s strani programa in s strani upravičencev. Stališče upravičencev je bilo na srečanju predstavljeno s strani projekta Baltic Urban Lab.

Sodelovanje je bilo vzpostavljeno v okviru TAIEX REGIO PEER 2 PEER pobude, ki omogoča izmenjavo izkušenj, dobrih praks in praktičnih rešitev za konkretne težave med organizacijami, ki upravljajo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada.

 

 

 

Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju

Organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski organ Programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in Interreg V-A Slovenija-Avstrija, so na skupnem srečanju predstavili svoje delovne aktivnosti in se seznanili z napredkom pri izvajanju programov, ter podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju.