Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020, naročila vrednotenje programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o

Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Job vacancyThe Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

 

Kraj zaposlitve: Zalaegerszeg

Delovni čas: 8 ur

Trajanje pogodbe o zaposlitvi: za določen čas, nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta

Podrobnosti o razpisu, razpisnih zahtevah, merilih za ocenjevanje in stopnjah izbirnega postopka v javnem razpisu za delovno mesto so na voljo v pripetem dokumentu.

CV (po predlogi evropskega življenjepisa je na voljo na: https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) in motivacijsko pismo (največ ena stran) je treba vložiti v angleškem in madžarskem jeziku na e-poštni naslov najkasneje do 22. avgusta 2017: szpiallas@szpi.hu.

Job_vacancy_Zalaegerszeg_20172

 

Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Dopolnjevanje je mogoče v primerih, ko ni priložena sledeča dokumentacija:

1. potrdila FURS-a (potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o DDV statusu);

2. izpis ločenega stroškovnega mesta;

3. izpis iz registra osnovnih sredstev;

4. dokazila o plačilu;

5. skupni REK obrazec;

6. predpisani obrazci;

7. manjkajoče pravne podlage za zaposlene;

8. manjkajoči dokumenti v postopku izvedbe javnega naročila;

9. manjkajoči interni pravilniki, če PP z njimi razpolaga.

Partnerjevo poročilo o napredku je mogoče dopolniti v roku petih (5) koledarskih dni.

Zahtevek za dopolnitev dokumentacije bo PP poslan po elektronski pošti. Dopolnitve je potrebno poslati na elektronski naslov, s katerega je bil poslan omenjeni Zahtevek. Če nacionalna kontrola dopolnitev ne bo prejela v navedenem roku, izdatki ne bodo potrjeni, so pa lahko dopolnjeni v okviru preverjanja naslednjega partnerjevega poročila o napredku. Hkrati vas obveščamo, da so vsebinske dopolnitve mogoče le v okviru naslednjega partnerjevega poročila o napredku projekta. Sprememba glede možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev bo povzeta tudi v posodobljeni verziji »Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020«.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2017!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2017, ki bo potekal v soboto, 23. septembra 2017 v Sloveniji.

Odobreni projekti v okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 5. in 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 3. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 26 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 7 projektnih predlogov, nadaljnji 4 projektni predlogi so bili odloženi, 7 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca septembra sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 2.331.197,67 EUR ESRR, in sicer:

  • TELE-KA-LAND
  • MURA RABA TOUR
  • HORSE BASED TOURISM – HBT
  • GardEN

V okviru prednostne osi 2 so bili odobreni 3 projekt v vrednosti 738.107,86 EUR ESRR, in sicer:

  • e-documenta Pannonica
  • Back in the day
  • E-CONOMY

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega, drugega in tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 9,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 73 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.

 

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V četrtek, 22. junija 2017, je bila v Rakičanu izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Prav tako je bila preko sistema eMS predstavljena priprava projekta skozi vidik poročanja.

V popoldanskem delu delavnice so bile izvedene okrogle mize na tri različne teme in sicer: Predhodna pogojenost, ciljna usmerjenost in trajnost; kvaliteta projektov z vidika Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU ter ocenjevanje izvajanja PS Interreg V-A SI-HU. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Po končanem uradnem delu delavnice je sledil piknik, kjer so se udeleženci lahko še neformalno družili ter tako navezali stike in izmenjali izkušnje.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 22. junija 2017 v kraju Rakičan (Slovenia).

Read more

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike Revizijskega organa in Revizjskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za predstavnike Skupine revizorjev (Group of Auditors) za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije, ki so se pobližje spoznali s samim sistemom. Podrobneje jim je bila predstavljena sama registracija v eMS, komunikacijski modul, sestava prijavnice, ocenjevanje prijavnic, samo poročanje skozi sistem, modul prvostopenjske kontrole, projektna poročila itd. Največji poudarek je bil na predstavitvi modula Organa za potrjevanje in modula za Revizije in finančne korekcije. Pridobljeno znanje so po predstavitvi utrdili z reševanjem 38. nalog, ki so jih zanje pripravili predstavniki OU in SS. Usposabljanje bo gotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu izvajanju revizij projektov in sistema.

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS, IPA in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 5.6.2017 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 9.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti in sicer od 25.5.2017 do vključno 30.5.2017. Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO_delavnica za poročanje_5.6.2017

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za predfinanciranje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017). Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017.

Javni razpis, prijavni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.