NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2019!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem družinskem kolesarskem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2019, ki bo potekal v soboto, 14. septembra 2019 na Madžarskem in v Sloveniji.

21 projektnih vlog oddanih v šestem roku za predložitev projektov

V torek, 18. junija 2019, se je ob 12:00 zaključil šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Development agency Sinergija  €        345.911,75
3 SIHU124 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 ZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje 2 2 University of Maribor  €        259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Regionalni center za razvoj poklicnih kompetenc
Regionális Szakmai Kompetenciafejlesztő Központ
Center for development of vocational competences
2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27
               
               
               
               
               

RIGHT PROFESSION – Mladi in poklic

5. junija 2019 je v Zalaegerszegu na Madžarskem potekala zaključna konferenca projekta RIGHT PROFESSION II, kjer je projektno partnerstvo podpisalo tudi novo pogodbo o sofinanciranju za projekt z akronimom DUAL TRANSFER, ki se naslanja na rezultate projekta Right profession.

Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta in o arhiviranju in zaključevanju!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 3) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta in nove verzija (verzija 2) o Arhiviranju in zaključevanju projekta.

Novi, vsebinsko nadgrajeni verziji sta vam na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

 

Pozor! Šesti rok za oddajo projektnih predlogov bo kmalu potekel!

Obveščamo vas, da bo v torek, 18. junija 2019, ob 12.00 uri potekel 6. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

VABILO – FESTIVAL VODNIH DOŽIVETIJ

V okviru projekta “Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnegadela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo” z akronimom Mura Raba tour vas vabimo na FESTIVAL VODNIH DOŽIVETIJ.

ESCAPE – “Pobeg po naravnem parku”

Vljudno vas vabimo, da se nam v soboto, 25. maj, pridružite v Őriszentpétru, kjer bo v okviru projekta ESCAPE izveden dogodek “Pobeg po naravnem parku”.

VI STE EUROPA! Video natečaj 2019!

V okviru priprav na Evropski dan sodelovanja 2019 (EC Day 2019), Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska napoveduje amaterski video natečaj.

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 14. maja 2019, je bila v Mariboru v Slovenji v okviru programa Interreg SI-HU izvedena delavnica za potencialne prijavitelje. Na tem programu so za 6. rok na voljo sredstva zgolj še na 2. prioritetni osi in sicer v višini 1.008.568,02 EUR ESRR.

V okviru delavnice je bil udeležencem uvodoma na kratko predstavljen program in programske zahteve. Sledil je interaktivni del, kjer so se prisotni seznanili s pripravo kakovostnega projekta z vidika intervencijske logike. Upravičenci so bili dodatno usmerjeni v pripravo kvalitetnejših in bolj fokusiranih projektov. Izpostavljene so bile tudi najpogostejše napake odkrite pri pregledu do sedaj prispelih vlog, prav tako pa so udeleženci delavnice lahko sodelovali pri predstavitvi vnosa projekta v informacijski sistem programa – eMS.

V drugem delu delavnice so pomembne izkušnje s prisotnimi potencialnimi prijavitelji delili vodilni partnerji že odobrenih projektov. V sproščeni diskusiji so izpostavili koristne informacije v smislu kako priti do uspešno potrjenega projekta, predvsem pa kako pripraviti projekt na način, da se izogneš kasnejšim težavam pri njegovem izvajanju. Izpostavili so tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V kontekstu prihajajoče nove finančne perspektive so bili ob zaključku delavnice prisotni seznanjeni z osnovnimi informacijami.

Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako s strani Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prejeli dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 13. 5. 2019 v prostorih MONS Hotel-a, dvorana Plečnik 1-5, s pričetkom ob 10.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti na povezavi – e-prijava in sicer do vključno 9. 5. 2019. Iz vsake institucije se lahko prijavita največ dve osebi.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO_delavnica za poročanje_13.5.2019