Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o prihodnjem Interreg programu Slovenija-Madžarska 2021-2027 pozivamo, da izkoristite to priložnost in se udeležite vsaj ene izmed delavnic in sporočite svoje razvojne potrebe, ki bodo upoštevane v fazi oblikovanja programa. Delavnici bosta potekali 27. septembra 2021 in 30. septembra 2021.

Na delavnicah  se bodo zbirala mnenja glede naslednjih vprašanj:

  • Kaj bi moral biti glavni tematski poudarek pri izbranih treh prednostnih nalogah?
  • Kakšne dejavnosti načrtujejo potencialni upravičenci v naslednjih letih?

GRADIVO ZA DELAVNICO

 Delavnici bosta potekali v angleškem jeziku.

PRIJAVA NA SPLETNO DELAVNICO

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

  • Ponedeljek, 27. september 2021 od 9.00 do 12.30, v angleškem jeziku (rok za prijavo je 24. september 2021)

Tema delavnice:

  • Izboljšanje varstva in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja (Enhancing protection and preservation of the nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas and reducing all forms of pollution (Specific Objective 7 within Policy objective “Green Europe”);
  • Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah (Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation (Specific Objective 6 within Policy objective “Social Europe”).

Dnevni red

  • Četrtek, 30. september 2021 od 9.00 do 12.00, v angleškem jeziku (rok za prijavo je 24. september 2021)

Tema delavnice:

Specifični cilj Interreg 1 – “boljše upravljanje sodelovanja” ( Interreg Specific Objective 1 – a better cooperation governance)

  • Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah (Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular with a view to resolving legal and other obstacles in border regions);
  • Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezavanja med ljudmi (Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions).

Dnevni red