Objavljena nova verzija pogostih vprašanj (FAQ)

Pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani programa za področja splošna vprašanja, upravičenost izdatkov in poročanje in elektronski sistem spremljanja (eMS), so bila dopolnjena s področjem informiranje in obveščanje.

Nova verzija je na voljo pod “Pogosta vprašanja”.

18 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektov

V torek, 14. novembra 2017, se je ob 12:00 zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 18 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva sredi leta 2018. Datum petega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU169 E-BRIDGE Krepitev čezmejnega energetskega sodelovanja med skupnostmi

 / Határon átnyúló energiaügyi együttműködés erősítése közösségek között

2 1 Local Development Foundation for Pomurje region  €        299.738,26
2 SIHU182 ReCharge Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih / Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonala érdekében 2 1 Zala County Development Public Nonprofit Ltd.  €        314.776,67
3 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €        336.925,10
4 SIHU138 Pannon Feeling Pannon Életérzés – tematikus turisztikai attrakciófejlesztés – Panonsko doživetje – Razvoj tematskih turističnih atrakcij 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €    1.378.767,07
5 SIHU184 Szőlőhegyi Piknik/Piknik  Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu 1 1 Zala Wineroute Association  €        231.364,96
6 SIHU185 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €        308.101,45
7 SIHU188 R-in-G Zöld Rapszódia – találkozások, emberarcú kulturális és természeti környezetben / Zelena rapsodija – srečanja v človeku prijaznem kulturnem in naravnem okolju / Rhapsody in Green 1 1 Ori Foundation  €        375.371,90
8 SIHU189 PANNON ACTIVATION HUB Aktivacijska stičišča kot orodje za krepitev institucionalnega sodelovanja na področju zaposlovanja skupin z manj možnostmi /Közösségi aktivációs pontok, mint eszköz az intézményes együttműködés megerősítésére a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €        321.312,75
9 SIHU190 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        923.268,64
10 SIHU191 NeMeSzoV II. Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért –

Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 

2 1 Local development foundation for Pomurje region  €        185.716,50
11 SIHU192 ECOTOURNET II. ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €        333.166,93
12 SIHU193 DOŽIVI MURO/MURA – ÉLMÉNY DOŽIVI MURO / MURA – ÉLMÉNY 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €        763.628,45
13 SIHU194 Thermal KEX Izmenjava znanja in izkušenj s področja obdelave termalnih voda / Tudás- és tapasztalatcsere a termálvíz kezelés területén 2 1 University of Maribor  €        213.154,50
14 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €        340.303,05
15 SIHU196 MartinNet Új szlovén-magyar kulturális hálózat kialakítása a Szent Márton örökség fejlesztése érdekében  2 1 Szülőföld Cultural, Sport and Heritage Association  €        312.431,99
16 SIHU197 CLIMAMENTOR II Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        196.280,38
17 SIHU199 WeCare Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne / A napi gondozás feltételeinek a megteremtése a segítségre rászorultak számára 2 1  €        278.736,58
18 SIHU200 Green Line Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji / Fenntartható együttműködés a régiókban található közintézmények között a természetvédelem, energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén 2 1 Local energy agency Pomurje  €        348.500,00

Objavljeni dve novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljeni sta novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 6. del (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. del (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (6. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

 

Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Včeraj, 7. 11. 2017 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih 5 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj s 6 projekti, ki so že v izvajanju in dvema projektoma, ki bosta pogodbo podpisala naknadno, je v okviru programa 13 odobrenih projektov, ki bodo v programskem obdobju 2014-2020 dodatno krepili že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama. Slednje, tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Tretji rok za oddajo projektov se je zaključil aprila 2017, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku julija 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 7 projektov (prejeli smo 26 vlog) v skupni vrednosti 3 milijone evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev petih odobrenih projektov, in sicer TELE-KA-LAND, MURA RABA TOUR, Horse based tourism – HBT, e-documenta Pannonica in Back in the day.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. november 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, v mesecu marcu 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

Novice na RTV SLO lahko ogledate tukaj

OBVESTILO O POTEKU 4. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

deadline

Obveščamo vas, da bo v torek, 14. novembra 2017, ob 12.00 uri potekel 4. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

 

 

Razpoložljiva sredstva za 4. rok so navedena v spodnjem grafu.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!