Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020, naročila vrednotenje programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci in uporabnost programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz zadevne evalvacije ocenjujejo vodilni partnerji delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so nam konkretna usmeritev za delo v tekočem obdobju 2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na: prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s ponazoritvijo na praktičnih primerih (razvoj projektne intervencijske logike…), nadgradnjo eMS upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov in dvig usposobljenosti prijavitelje/partnerjev za delo z eMS, izpolnjevanje meril administrativne ustreznosti prejetih vlog in intenzivnejši pomoči prijaviteljem v razvoju intervencijske logike projekta.

Programska spletna stran je razpoznana, kot osrednje komunikacijsko sredstev, zato je smiselno nadaljevati z nadgrajevanjem in ažuriranjem ter organizacijo manjših tematskih dogodkov, ki bodo med drugimi povečali udejstvovanje prijaviteljev na II. prednostni osi ” Regija sodelovanja”.

Število prispelih prijav na I. in II. roku potrjuje izjemen interes slovenskih in madžarskih partnerjev za čezmejno sodelovanje. Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020, naročila vrednotenje programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci in uporabnost programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz zadevne evalvacije ocenjujejo vodilni partnerji delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so nam konkretna usmeritev za delo v tekočem obdobju 2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na: prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s ponazoritvijo na praktičnih primerih (razvoj projektne intervencijske logike…), nadgradnjo eMS upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov in dvig usposobljenosti prijavitelje/partnerjev za delo z eMS, izpolnjevanje meril administrativne ustreznosti prejetih vlog in intenzivnejši pomoči prijaviteljem v razvoju intervencijske logike projekta.

Programska spletna stran je razpoznana, kot osrednje komunikacijsko sredstev, zato je smiselno nadaljevati z nadgrajevanjem in ažuriranjem ter organizacijo manjših tematskih dogodkov, ki bodo med drugimi povečali udejstvovanje prijaviteljev na II. prednostni osi ” Regija sodelovanja”.

Število prispelih prijav na I. in II. roku potrjuje izjemen interes slovenskih in madžarskih partnerjev za čezmejno sodelovanje.

Evalvacijsko poročilo (pdf)