Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike Revizijskega organa in Revizjskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za predstavnike Skupine revizorjev (Group of Auditors) za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije, ki so se pobližje spoznali s samim sistemom. Podrobneje jim je bila predstavljena sama registracija v eMS, komunikacijski modul, sestava prijavnice, ocenjevanje prijavnic, samo poročanje skozi sistem, modul prvostopenjske kontrole, projektna poročila itd. Največji poudarek je bil na predstavitvi modula Organa za potrjevanje in modula za Revizije in finančne korekcije. Pridobljeno znanje so po predstavitvi utrdili z reševanjem 38. nalog, ki so jih zanje pripravili predstavniki OU in SS. Usposabljanje bo gotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu izvajanju revizij projektov in sistema.

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS, IPA in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 5.6.2017 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 9.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti in sicer od 25.5.2017 do vključno 30.5.2017. Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO_delavnica za poročanje_5.6.2017

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za predfinanciranje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017). Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017.

Javni razpis, prijavni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

26 projektnih vlog oddanih v tretjem roku za predložitev projektov

V torek, 11. aprila 2017, se je ob 12:00 zaključil tretji rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 26 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva konec leta 2017. Datum četrtega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU138 Pannon Feeling Tematikus turisztikai attrakciófejlesztés a vidék természeti és kulturális értékeit megtestesítő “Pannon életérzés” mentén / Razvoj tematskih turističnih atrakcij naravnih in kulturnih vrednot v „Panonskem doživetju” 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €      1.378.800,24
2 SIHU142 E-CONOMY Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért webes háttértámogatás kifejlesztése mellett / Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja 2 1 Chamber of Commerce and Industry of Zala County  €         169.954,49
3 SIHU122 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 Municipality Moravske Toplice  €      1.387.931,52
4 SIHU96 MURA RABA TOUR Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo. / Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként. 1 1 HI-FI Videostudio LLC  €         674.566,80
5 SIHU123 e-documenta Pannonica Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev / Interdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez  2 1 Pomurje Museum Murska Sobota   €         349.745,84
6 SIHU11 TELE-KA-LAND/TELE-KA-LAND Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine/Határ menti élmények, határtalan kalandok. 1 1 Local government of Nagyrécse  €         399.315,12
7 SIHU102 IMAGINE Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy 2 1 University of Maribor  €         190.983,98
8 SIHU143 MURA SI-HU KOLESARSKO DOŽIVETJE OB REKI MURI 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €      1.202.548,89
9 SIHU144 Rhapsody in Green Zöld Rapszódia – fenntartható turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztés az Őrség és Muravidék találkozásánál fekvő szlovén-magyar határtérségben, a helyi lakosság aktív részvételével, a térség természeti és kulturális örökségének védelmére. 1 1 Ori Foundation  €         502.402,70
10 SIHU145 HORSE BASED TOURISM – HBT Svet konj – nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije / Lovak világa – a fenntartható fejlődés új dimenziója a természeti és kulturális gyöngyszemek határokon átívelő minőségi élményéért 1 1 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €         695.848,25
11 SIHU146 Szőlőhegyi Piknik Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu  1 1 Zala Wineroute Association  €         368.801,15
12 SIHU149 Back in the day Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine /Az intézményi együttműködés erősítése a szabadtéri múzeumok és kulturális örökségek védelmének területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €         218.407,50
13 SIHU152 VARNO SKUPAJ Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprava skupnega programa usposabljanja/

Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása  

2 1 Municipality Murska Sobota  €         274.512,34
14 SIHU153 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €         282.618,02
15 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €         340.303,05
16 SIHU157 ECOTOURNET ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €         333.166,93
17 SIHU160 Muracle Közös kerékpáros fesztivál és desztinációs hálózat mint turisztikai termék kialakítása a SI-HU határvidéken a turisztikai mágnesesség erősítése érdekében

Skupni kolesarski festival in destinacijske mreže v regiji Murafölde za krepitev turistične magnetnosti

1 1 Municipality of Nagykanizsa  €         666.290,35
18 SIHU163 GardEN Vzpostavitev čezmejne turistične mreže , regije drobnih čudežev, z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč /

Határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakítása a turisztikai központokon kívüli kínálat fejlesztésével

1 1 Local Government of Lenti  €         561.467,50
19 SIHU164 LEN2 Vzpostavitev prekomejne turistične destinacije Lendava – Lenti / A Lendva-Lenti határon átnyúló idegenforgalmi desztináció megvalósítása 1 1 Municipality of Lendava  €         672.901,64
20 SIHU165 INSTITUTIO+ Čezmejno sodelovanje za skupni razvoj lokalnega območja / Határon átnyúló együttműködés a területek közös fejlesztése érdekében 2 1 Municipality of Kuzma  €         347.938,52
21 SIHU166 Thermal KEX Thermal based Knowledge EXchange 2 1 University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering  €         231.421,00
22 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €         333.918,65
23 SIHU170 NeMeSzoV Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért – Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 2 1 Local development foundation for Pomurje region  €         185.716,50
24 SIHU171 feelMONARCHy Pod isto zastavo v času Avstro – Ogrske monarhije / Egy zászló alatt az Osztrák – Magyar Monarchiában 1 1  €         648.754,00
25 SIHU173 CLIMAMENTOR Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €         189.641,46
26 SIHU174 2EXRED Exchange of Experience in Regional Development 2 1 PANNON European Grouping Of Territorial Cooperation Ltd.   €            56.850,33

Prenašanje izkušenj na Organe upravljanja in Skupne sekretariate za program Interreg IPA CBC Hrvaška – Bosna in Hercegovina – Črna Gora in Interreg IPA CBC Hrvaška-Srbija

Zagreb, 10. april 2017 – Na Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvaške so predstavniki programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška predstavili izkušnje z eMS informacijskim sistemom od priprave pogodb, poročanja, do izplačila EU sredstev. Ob tem je bila izpostavljena želja po nadaljnji izmenjavi izkušenj na ravni Organov upravljanja in Skupnih sekretariatov.

OBVESTILO O POTEKU 3. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

deadlineObveščamo vas, da bo v torek, 11. aprila 2017, ob 12.00 uri potekel 3. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!

Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 2) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta.

Nova, vsebinsko nadgrajena verzija vam je na voljo v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

 

Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Danes, 27. 3. 2017 so bile, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programskem obdobju 2014–2020 se tako nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Drugi rok za oddajo projektov se je zaključil julija 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku januarja 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 5 projektov (prejeli smo 46 vlog) v skupni vrednosti 5,7 milijona evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev treh odobrenih projektov, in sicer GO IN NATURE, ESCAPE in Right Profession II.

Nov pristop programa, ki gradi na poenostavljanju postopkov, odprtem razpisu z več roki za predložitev projektnih vlog in ga zaznamuje uporaba elektronskega sistema spremljanja (eMS) za oddajo in kasnejše spremljanje projektov (e-kohezija), je občutno skrajšal postopke od zaključka roka za oddajo projektnih vlog do podpisa pogodb o sofinanciranju (na okrog 5 mesecev).

Tretji tok za predložitev vlog se izteče 11. aprila 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta konec septembra 2017. Naslednji rok se predvideva v začetku leta 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Podpisan sporazum o sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Sporočamo, da je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska podpisan Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Madžarsko ter programskimi strukturami.

V sporazumu sta se državi in programske strukture zavezali k dobremu upravljanju s programom sodelovanja ter podrobneje opredelili medsebojne naloge in obveznosti, predvsem v smislu finančnega upravljanja, vzpostavitvi sistema kontrol in revizij ter vzpostavitvi skupnih struktur za uspešno izvajanje programa.

 

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, Ljubljana, 21. marec 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja in Skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo več kot 60 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Organa za potrjevanje (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja). Usposabljanje bo pripomoglo h  kvalitetnejšemu in hitrejšemu potrjevanju partnerskih poročil. Izvedba delavnice časovno sovpada z objavo pozitivnega mnenja neodvisnega revizijskega organa, v katerem  se ugotavlja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za programe sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška izpolnjujeta pogoje za imenovanje v postopku akreditacije.