Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Danes, 27. 3. 2017 so bile, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programskem obdobju 2014–2020 se tako nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Drugi rok za oddajo projektov se je zaključil julija 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku januarja 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 5 projektov (prejeli smo 46 vlog) v skupni vrednosti 5,7 milijona evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev treh odobrenih projektov, in sicer GO IN NATURE, ESCAPE in Right Profession II.

Nov pristop programa, ki gradi na poenostavljanju postopkov, odprtem razpisu z več roki za predložitev projektnih vlog in ga zaznamuje uporaba elektronskega sistema spremljanja (eMS) za oddajo in kasnejše spremljanje projektov (e-kohezija), je občutno skrajšal postopke od zaključka roka za oddajo projektnih vlog do podpisa pogodb o sofinanciranju (na okrog 5 mesecev).

Tretji tok za predložitev vlog se izteče 11. aprila 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta konec septembra 2017. Naslednji rok se predvideva v začetku leta 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Podpisan sporazum o sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Sporočamo, da je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska podpisan Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Madžarsko ter programskimi strukturami.

V sporazumu sta se državi in programske strukture zavezali k dobremu upravljanju s programom sodelovanja ter podrobneje opredelili medsebojne naloge in obveznosti, predvsem v smislu finančnega upravljanja, vzpostavitvi sistema kontrol in revizij ter vzpostavitvi skupnih struktur za uspešno izvajanje programa.

 

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, Ljubljana, 21. marec 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja in Skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo več kot 60 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Organa za potrjevanje (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja). Usposabljanje bo pripomoglo h  kvalitetnejšemu in hitrejšemu potrjevanju partnerskih poročil. Izvedba delavnice časovno sovpada z objavo pozitivnega mnenja neodvisnega revizijskega organa, v katerem  se ugotavlja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za programe sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška izpolnjujeta pogoje za imenovanje v postopku akreditacije.

Video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa

Obveščamo vas, da so na spletni strani programa objavljena video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa za slovenske upravičence. Video navodila, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju teh dveh dokumentov, so bila pripravljena s strani slovenske nacionalne kontrolne enote. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

Delavnica za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Delavnica je potekala v četrtek, 2. marca 2017 v Mestni hiši v Zalaegerszegu.

V uvodnem delu delavnice ja udeležence pozdravil dr. Attila Pál, predsednik Skupščine Županije Zala, v nadaljevanju pa sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, povzela najpogostejše administrativne napake, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge. Prav tako so bili podani napotki za pripravo uspešnih projektov.

Tretji rok za oddajo projektov bo potekel 11. aprila 2017.

Za več informacij o delavnici kliknite na Delavnica za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov.

Natečaj za nagrado »RegioStars 2017«

 

 

 

 

 

Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado RegioStars 2017 – ta letna nagrada praznuje letos že 10. obletnico – za najbolj inovativne regionalne razvojne projekte, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Nagrade najboljšim bodo podeljene 10. oktobra 2017 in sicer v Tednu evropskih regij in mest (OPEN DAYS) v Bruslju.

Nagrade za leto 2017 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

1) Pametna specializacija za inovacije MSP
2) Energetska skupnost: ukrepi za podnebje
3) Krepitev vloge žensk in njihovo aktivno sodelovanje
4) Izobraževanje in usposabljanje
5) CityStars: Mesta v digitalnem prehodu

Za nagrado v letu 2017 bodo izbrani finalisti povabljeni na podelitev nagrad RegioStars 2017, ki bo potekala v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2017.

Več informacij in prijavni obrazci so vam na voljo na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Rok za oddajo najbolj inovativnih projektov s strani Organ upravljanja Evropski komisiji je 10. april 2017. Zainteresirani vodilni upravičenci (partnerji) naj predložijo svoje prijave, po možnosti v angleškem jeziku, najkasneje do 5. aprila 2017 Organu upravljanja / Skupnemu sekretariatu na elektronski naslov: si-hu.svrk@gov.si.

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na: regiostars2017@iservice-europa.eu

 

 

 

Prijava na delavnico za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 2. marca 2017 v kraju Zalaegerszeg (Madžarska).

Read more

Odobreni projekti v okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog

V okviru 4. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 2. roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 43 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o 34 vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 5 projektnih predlogov, nadaljnjih 5 projektnih predlogov je bilo odloženih, 22 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca marca sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 5.425.400,89 EUR ESRR, in sicer:

  • GO IN NATURE
  • IronCurtainCycling
  • ESCAPE
  • Guide2Visit

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v vrednosti 349.829,11 EUR ESRR, in sicer:

  • Right Profession II

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega in drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 6,6 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 45 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

 

3. ROK ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

 Tretji rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 11. aprila 2017, ob 12.00 uri.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

 

Želimo vam uspešno pripravo projektnih vlog!

 

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2017!